Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

„Gorące” zakończenie roku szkolnego w KSP

Bardzo pracowity koniec roku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Mimo, że koniec roku szkolnego tuż tuż, społeczność szkolna KSP aktywnie działa na kilku polach. Poniżej ostatnie, zupełnie świeże, wydarzenia z udziałem uczniów i nauczycieli Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

  1. Pod koniec maja 2019 roku Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości wspólnie z Noworudzką Szkołą Techniczną złożyły wniosek projektowy o nazwie SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO. Projekt ma być realizowany od 01 marca 2020 roku. Wniosek złożono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.
  2. Od 22 do 30 maja 2019 roku odbyły się w Wojborzu, w Wilczej, w Święcku oraz w Gorzuchowie, z udziałem władz samorządowych, cztery spotkania podsumowujące projekt „Kulturowe skarby kłodzkich wsi – zabytki, które warto zobaczyć” dofinansowany z Fundacji PZU kwotą 10 000 złotych i budżetu Gminy Kłodzko kwotą 1 670 złotych. Projekt był realizowany od lutego do czerwca 2019 roku. Honorowy patronat Starosty Powiatu Kłodzkiego, Burmistrza Miasta Kłodzka i Wójta Gminy Kłodzko.
  3. 06 czerwca 2019 roku nieformalna grupa Detektywi przeszłości przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pod opieką Pana Marka Królikowskiego zdobyła grant w wysokości 12 450 złotych z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w konkursie „Wolontariat dla Dziedzictwa” na realizację projektu „Zapomniane i nieznane zabytki kłodzkich wsi”.
  4. W dniu 11 czerwca 2019 roku w Droszkowie, z udziałem władz samorządowych, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Sędziowska wieś – zabytki Droszkowa”. Projekt był realizowany w Lokalnym Konkursie Grantowym Fundacji Razem możemy więcej pod tytułem „Szkoła w działaniu 2019” przy Domu Dziecka w Kłodzku. Honorowy patronat Starosty Powiatu Kłodzkiego, Burmistrza Miasta Kłodzka i Wójta Gminy Kłodzko.
  5. 14 czerwca 2019 roku – w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zostało podpisane z dr Tomaszem Drewniakiem, prorektorem do spraw nauki i rozwoju Uczelni, porozumienie o współpracy, którego głównym założeniem jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów:
  • przedsiębiorczością (dla uczniów w zawodzie technik ekonomista współpraca z Instytutem Finansów),
  • racjonalnym odżywianiem młodzieży (dla uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych współpraca z Instytutem Nauk o Zdrowiu).
  1. 21 czerwca 2019 roku zostanie podpisana umowa o współpracy partnerskiej z Uzdrowiskami Kłodzkimi S.A. – Grupa PGU z siedzibą w Polanicy-Zdroju. Celem umowy jest współpraca pracodawcy z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości w zakresie realizacji kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz wzajemna troska o kształtowanie profesjonalnych kadr w zawodach spójnych z potrzebami firmy.

Rafał Hankus