Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Kiedy rusza rekrutacja do KSP – aktualizacja z 20 maja 2020 roku?

Na podstawie §. 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późniejszymi zmianami) ogłasza się:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: od 15 czerwca do 10 lipca 2020 roku.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku.
  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje: od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 roku.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020 roku.
  5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie: od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 roku.
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 roku.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 roku.

Więcej informacji tutaj: terminy rekrutacji.

 W razie pytań zadzwoń (nr telefonu: 74 867 26 44 lub 74 867 20 69) lub napisz e-mail (adres: wicdyr.ksp@onet.eu) do wicedyrektor szkoły mgr Sylwii Dajczer-Gałczyńskiej.