Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2021/2022:

TECHNIKUM:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Minimalne ilości punktów potrzebne do zakwalifikowania się do poszczególnych oddziałów klas pierwszych:   minimalne_ilości_punktów (326,1 KiB, 0 hits).


 Uwaga!!!

Jeśli zostałaś zakwalifikowana/zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, to do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 musisz nam dostarczyć oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) – będzie to Twoje potwierdzenie woli podjęcia nauki w KSP.

W innym wypadku nie znajdziesz się na liście przyjętych, którą opublikujemy 02 sierpnia o godzinie 10.00.

Rekrutacja uzupełniająca zacznie się 03 sierpnia 2021 roku o 9.00 i potrwa do 05 sierpnia 2021 roku do 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

23 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00 podamy do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w postępowaniu uzupełniającym.


Podstawa prawna:

  1. Rozdział 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737);
  4. 11baa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961 i 983).

Rafał Hankus – dyrektor KSP w Kłodzku