Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KSP

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952 i 1111),

dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (KSP) publikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły.

Jeśli zostałaś/zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, to do 18 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 musisz nam dostarczyć oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) – będzie to Twoje potwierdzenie woli podjęcia nauki w KSP. W innym wypadku nie znajdziesz się na liście przyjętych, którą opublikujemy 19 sierpnia o godzinie 10.00.

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • technik ekonomista:   T_ekon. (595,9 KiB, 0 hits),
  • technik hotelarstwa:   T_hote. (600,3 KiB, 0 hits),
  • technik informatyk:   T_info. (606,1 KiB, 0 hits),
  • technik pojazdów samochodowych:   T_poja._samo. (780,3 KiB, 0 hits),
  • technik programista:   T_prog. (604,8 KiB, 0 hits),
  • technik reklamy:   T_rekl. (602,5 KiB, 0 hits),
  • technik żywienia i usług gastronomicznych:   T_żywi._i_usług_gast. (786,9 KiB, 0 hits),
  • oddział dla pracowników młodocianych (tzw. oddział wielozawodowy, będą utworzone dwie równoległe klasy):   SB_I_S_prac._młod. (793,9 KiB, 0 hits).

Lista uczniów zakwalifikowanych do innych szkół:   inne_szkoły (744,9 KiB, 0 hits),

Lista uczniów, którzy nigdzie się nie zakwalifikowali:   bez klasy (725,5 KiB, 0 hits).

Rafał Hankus – dyrektor KSP