Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Umowa o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie

4 grudnia 2017 roku w Nysie Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, mgr Ireneusz Ręczkowski, zawarł umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, którą reprezentował Rektor, dr inż. Przemysław Malinowski, profesor PWSZ w Nysie.

Placówki nawiązały współpracę w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę, której celem jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Na mocy umowy, uczelnia zobowiązała się do wspierania kadry i uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku w zakresie kształcenia i wychowywania młodzieży, poprzez:

  • Objęcie KSP w Kłodzku patronatem naukowym.
  • Zapraszanie Dyrekcji KSP w Kłodzku, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz młodzieży na uroczystości związane z ważnymi dla Uczelni wydarzeniami.
  • Umożliwienie uczniom oraz nauczycielom KSP w Kłodzku uczestnictwa w wykładach otwartych, sesjach kół naukowych.
  • Prowadzenie doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli.
  • Realizowanie wykładów przez nauczycieli akademickich w KSP w Kłodzku.
  • Wspieranie szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, w celu podniesienia świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
  • Uczelnia podejmuje także ścisłą współpracę z KSP w Kłodzku w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów (o ile będzie to możliwe) jako partnerzy.

Rafał Hankus