Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Aktualizacja dotycząca pracowników młodocianych z 03 kwietnia 2020 roku

Aktualizacja z 03 kwietnia 2020 roku:

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników. Więcej informacji po kliknięciu w ten odnośnik: komunikat_MEN_pracownicy_młodociani.

 

 

 

Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Źródło komunikatu: komunikat: pracownicy młodociani.