Remont pracowni w KSP

Do pobrania:

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja techniczna

Kłodzko: Remont pracowni w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8
Numer ogłoszenia: 246216 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości , ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8672174, faks 74 8672175.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pracowni w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robot ujętych do realizacji powyższego zadania obejmuje: - Roboty w zakresie usuwania gruzu - Instalowanie centralnego ogrzewania - Roboty malarskie - Kładzenie wykładzin elastycznych - Kładzenie płytek - Pokrywanie podłóg i ścian - Roboty instalacyjne elektryczne przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.20-6, 45.33.11.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.10.00-7, 45.43.00.00-0, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej i samorządowej; - wystąpienia przeszkód niezależnych od Wykonawcy, pisemnie potwierdzonych przez Zamawiającego; - konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67, ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji państwowej i samorządowej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipksp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 18.08.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 18.08.2011
Dokument oglądany razy: 2621
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip