Zawiadomienie o wyborze oferty

Kłodzko. 02.09.2011 r.


Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
Ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko

Wszyscy wykonawcy


Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro pn: Remont pracowni w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Ul. Szkolna 8.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wynikach postępowania:
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8f/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka – kryterium cena 100 pkt.
2. Siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert.

L.p. Wykonawcy Liczba punktów w kryterium Cena
1 Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8f/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka 100 80.906,24 zł
2 Spółdzielnia Rzemieślnicza. Ul. Cukrownicza 6. 57-200 Ząbkowice Śląskie 76,52 105.724,00 zł

3. Wykonawcy wykluczeni – brak.
4. Oferty odrzucone – brak.
5. Termin po upływie którego może być zawarta umowa – 5 września 2011 r.Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 02.09.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 02.09.2011
Dokument oglądany razy: 2630
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip