Remont sal lekcyjnych, biblioteki i szatni w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

Kłodzko: Remont sal lekcyjnych, biblioteki i szatni w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

Numer ogłoszenia: 328616 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości , ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8672174, faks 74 8672175.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipksp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sal lekcyjnych, biblioteki i szatni w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) prace rozbiórkowe - zerwanie wykładzin z PCV oraz wykładzin dywanowych z posadzek, demontaż listew przyściennych i listew na ścianach klas, zbijanie części tynków na ścianach, usunięcie gruzu, wywóz gruzu oraz materiałów pozostałych po demontażu na składowisko odpadów; 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- okien drewnianych skrzynkowych na okna z profili PCV szklone szkłem zespolonym antisol U=1,1 (4/16/4) wraz z wymianą parapetów, wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami oraz obróbka ościeży po osadzeniu okien i drzwi; 3) prace tynkarskie - wykonanie tynków wewnętrznych uzupełniających na ścianach klas; 4) prace malarskie - prace przygotowawcze, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi fartuchów na ścianach, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie krat w oknach; 5) prace posadzkowe - montaż wykładzin elastycznych z pcv; 6) prace elektryczne - demontaż opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, ułożenie dodatkowego okablowania pod gniazda wtykowe i oprawy oświetleniowe, montaż osprzętu elektrycznego- gniazd, wyłączników, tablicy rozdzielczej, opraw oświetleniowych wyłączników rożnicowo-prądowych oraz wyłączników nadprądowych, 7) wykonanie pomiarów ochronnych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 w wysokości do 20 proc. zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.42.11.30-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Kosztorysy ofertowe obejmujące zakres zamówienia zgodne z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną (zał. nr 1 do SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej i samorządowej; - wystąpienia przeszkód niezależnych od Wykonawcy, pisemnie potwierdzonych przez Zamawiającego w tym konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5; - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji państwowej i samorządowej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipksp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości. ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości. ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 11.10.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 11.10.2011
Dokument oglądany razy: 2964
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip