Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
Ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko

Remont dachu na budynku głównym
Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

Przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

………………………………………

Kłodzko. 12.12.2011 r.


ZAMAWIAJĄCY: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą ul . Szkolna 8, 57-300 Kłodzko.
Tel. 74 8672174, fax. 74 8672175, email – szkola.ksp@onet.eu, www.bipksp.pl
Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8.
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 5.150 tys. euro.
ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres prac budowlanych obejmuje:
1) rozbiórka pokrycia dachowego z papy
2) wymiana obróbek blacharskich,
3) wymiana rynien i rur spustowych,
4) wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
5) docieplenie dwóch połaci dachu z góry i jednej połaci dachu od spodu z wykonaniem sufitu podwieszanego,
6) wymiana instalacji odgromowej,
7) zbicie tynków z kominów i wykonanie nowych tynków,

Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
ROZDZIAŁ II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 w wysokości do 20 proc. zamówienia podstawowego.
ROZDZIAŁ V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW
Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom (wg załącznika nr 2 do SIWZ)
ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY LUB GWARANCJI JAKOŚCI.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ IX. Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin zakończenia robót: 29 czerwca 2012 r.
ROZDZIAŁ X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
ROZDZIAŁ XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale X. SIWZ Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
ROZDZIAŁ XII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SIWZ

ROZDZIAŁ XIII. DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Kosztorysy ofertowe obejmujące zakres zamówienia zgodne z przedmiarem robót (zał. nr 1 do SIWZ)
ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziały w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. (Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.)
ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg Załącznika nr 3 do SIWZ) winno być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy oferta podmiotów występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
ROZDZIAŁ XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko. Zamawiający dopuszcza przekazywanie w/w dokumentów za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem na numer 74 5672175, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
ROZDZIAŁ XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w zakresie procedury postępowania – Piotr Zilbert . tel. 074 865 75 81
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Andrzej Bełziuk tel. 074 865 75 81
ROZDZIAŁ XIX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie, złożone najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przesyłając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której była udostępniona specyfikacja. Na zapytanie złożone później Zamawiający może udzielić odpowiedzi.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści je na stronie internetowej, na której była udostępniona specyfikacja.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem innej oferty wspólnej.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
6. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
9. Wszystkie strony oferty (z wyjątkiem niezapisanych) wraz z integralnymi załącznikami powinny być ponumerowane kolejno, począwszy od cyfry 1 umieszczonej na pierwszej stronie oferty oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletację zawartości oferty.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może utajnić informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nazwa (firma) wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
ROZDZIAŁ XXI. FORMULARZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać: 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego,
2. pocztą (koszty przesyłki SIWZ pokrywa Wykonawca), 3. drogą elektroniczną UWAGA: Pobierający SIWZ obowiązany jest śledzić zmiany dotyczące postępowania dokonywane w Biuletynie Informacji Publicznych Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zaadresowanej:
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2011 r. o godzinie 09.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 grudnia 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXIII. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZAMIANA”- koperty oznakowane w ten sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,
• wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”- koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
ROZDZIAŁ XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania szacunkowej ceny netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto.
2. Ceny określone w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podane ceny nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy.
3. Cena netto i cena brutto muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XXVI. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich wagami za całość zamówienia: - kryterium cena : waga 100 %
5. Ocena ofert nastąpi według wzoru: Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt
6. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
ROZDZIAŁ XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy
2. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
ROZDZIAŁ XXX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
ROZDZIAŁ XXXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1. Załącznik nr 1 do SIWZ –Przedmiar robót;
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Nr tel.:....................................................... Nr faxu :.......................................................
Regon:.................................................. NIP:..............................................................

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

1………………………… zł netto (słownie ………………………………………………..………………………………………zł netto)

2…………………………………………………….. VAT ………………. %

3………………………… zł (słownie ……………………………………………………………..……………………………… zł brutto)


Oświadczamy, że:
1) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
2) usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale IX SIWZ oraz wzorze umowy;
3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą;
5) akceptujemy warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
6) Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niepotrzebne skreślić, w razie skreślenia drugiej odpowiedzi opisać część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcom według pozycji z kosztorysu ofertowego):
1. poz ………… kosztorysu ………………………………………………………………………..
2. poz ……….. kosztorysu ………………………………………………………………………... itd.
7) Do oferty załączamy kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót (załącznik nr 1 do SIWZ)


…………………………………………………………… r. ……………………………………
podpis osób upoważnionych

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Niniejszym oświadczam/-y, że ubiegając się o zamówienie publiczne spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.:
I. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
II. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
III. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………………………… r. ………………………………………
podpis osób upoważnionych


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ


Umowa Nr................./2011


zawarta w Kłodzku w dniu ………………………………pomiędzy:
Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”, reprezentowaną przez ………………………………………………………………… , a
........................................................................ z siedzibą w ...............................................,
NIP ............................................
reprezentowanym przez
1. ................................................... - ...........................................................
2. ................................................... - ...........................................................
zwanym w dalszej części umowy “ Wykonawcą”.
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.150.000 euro zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiotem umowy jest remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8. Zakres robót obejmuje:
1) rozbiórka pokrycia dachowego z papy
2) wymiana obróbek blacharskich,
3) wymiana rynien i rur spustowych,
4) wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
5) docieplenie dwóch połaci dachu z góry i jednej połaci dachu od spodu z wykonaniem sufitu podwieszanego,
6) wymiana instalacji odgromowej,
7) zbicie tynków z kominów i wykonanie nowych tynków,
zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Prace będą prowadzone zgodnie z niniejszą umową wraz z załącznikami, a w szczególności zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami wraz ze spełnieniem wszystkich warunków pozostających w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy, w zamian za przedstawione w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne, dysponuje niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu umowy na najwyższym poziomie, zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz przepisami prawa w tym, przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poż. i sanitarno-epidemiologicznymi.
§ 2
1. Strony oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierającą między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i kosztorysach ofertowych.

§ 3
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.
b) zakończenie przedmiotu umowy ustala się na dzień 29 czerwca 2012 r.
2. Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
- wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;
- wystąpienia przeszkód niezależnych od Wykonawcy, pisemnie potwierdzonych przez Zamawiającego w tym konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5;
- pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji państwowej i samorządowej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
§ 4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie brutto: …………………………..zł.
(słownie:...................................................................................................... zł. )
w tym:
- cena netto:.................................... zł.
(słownie: ……………………………………………………………..….. zł.)
- podatek VAT 23% : .................................... zł.
2. Składniki cenotwórcze określone w ofercie pozostają niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość elementów niewykonanych.
4. Wykonawca nie może odmówić wykonania, w ramach kwoty umownej robót określonych w SIWZ oraz robót zamiennych uzgodnionych między Stronami.
5. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku
realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50 % przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać, na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm i standardów w oparciu o wskaźniki wyszczególnione w kosztorysach ofertowych.
5. Wykonawca w ciągu 3 dni od stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych zawiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5
1. Strony postanawiają, że rozliczenia za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową i zapłacone zostanie po bezusterkowym odbiorze końcowym.
2. Podstawą do zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1 będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) oraz Kierownika budowy.
3. Płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie realizowana, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu odbioru robót (potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy) oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu.
§ 6
1. Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie: .......................................
oraz, że inspektor działa w ramach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane i w granicach umocowania nadanego im umową zawartą z Zamawiającym.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: - ........................................................
Wykonawca oświadcza, że Kierownik budowy posiada odpowiednie (tj, wymagane przepisami prawa) kwalifikacje.
§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia pomocnicze.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na swój koszt szkód wyrządzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim w mieniu Zamawiającego.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu, w terminie ustalonym jako odbiór robót.
6. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności od wszelkich szkód osobowych i rzeczowych w stosunku do osób trzecich oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i dysponuje polisą ubezpieczeniową
7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kolejnych polis ubezpieczeniowych na niezgorszych warunkach w terminie siedmiu dni przed wygaśnięciem aktualnych polis pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych w zakresie objętym przedmiarem robót
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie Prawo Budowlane.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów własnych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ważny atest higieniczny.


§ 9
1. Wykonawca powierzając część robót objętych umową podwykonawcom zobowiązuje się, przed zawarciem umowy z nimi, udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców i uzyskać akceptację Zamawiającego, zgodnie z art. 647.1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poź. zm.).
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rękojmi, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji i rękojmi podanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz podanego w § 14 niniejszej umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża i nie będzie wyrażał w przyszłości zgody na zawieranie przez podwykonawców Wykonawcy umów z dalszymi podwykonawcami, o czym Wykonawca poinformuje podwykonawców. Zawarcie Umowy przez podwykonawców Wykonawcy z dalszymi podwykonawcami ( PD ) wyklucza odpowiedzialność Zamawiającego z wszelkich tytułów do PD i odbywać się będzie na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Za wypłatę wynagrodzenia wynikającego z umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10
Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej w niniejszej umowie oraz SIWZ, jak i ofercie Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, zorganizowanie dla nich placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
2) Dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń zgodnie z kosztorysem ofertowym.
3) Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
4) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.
5) Utrzymanie ładu i porządku w miejscu wykonywania robót budowlanych jak też na całym terenie nieruchomości, przez czas prowadzenia robót budowlanych. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania, na własny koszt i ryzyko, wszelkich odpadów i pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6) Uzgodnienia z inspektorem nadzoru: wykonywania poszczególnych robót etapami, zabezpieczenia korytarzy i klatek schodowych nie objętych pracami przed uciążliwością prac budowlanych (wykuwanie bruzd poziomych, przebijanie otworów itp.), realizacji robót w godzinach popołudniowych.
7) Przygotowanie projektów protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także projektów protokołu odbioru końcowego w 2-ch egzemplarzach.
8) Prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji prowadzonej w trakcie realizacji robót budowlanych. Przekazywanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych i innych ( w tym atesty, certyfikaty itp.) urządzeń i materiałów wykorzystywanych w trakcie realizacji Inwestycji.
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 ustalonego w umowie za wykonany przedmiot odbioru liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia;
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 za każdy dzień przerwy. Jako przerwę realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie uznaje się przerw technologicznych oraz przerw organizacyjno-technicznych wynikających z uzgodnionego między stronami Umowy harmonogramu robót.
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2) W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tytułu zwłoki w wysokości ustawowej
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Kary umowne mogą być potrącane z faktury za wykonany przedmiot umowy.

§ 12
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca (kierownik budowy) w terminie 3 dni od zakończenia robót zgłosi na piśmie gotowość do odbioru. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z upływem tego terminu lub dacie potwierdzenia.
3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki, nieprawidłowości lub ujawnione zostanie nie zachowanie należytej staranności oraz naruszenie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać wykonane przez Wykonawcę prace, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;
c) może zlecić wykonanie zastępcze robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji.
8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru robót przez Zamawiającego lub nie przystąpienia do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia odbioru jednostronnego, wystawienia faktury za wykonane roboty i żądania zapłaty.
§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji:
a) na roboty budowlane na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
b) na urządzenia i wyposażenie okres gwarancji jak w karcie gwarancyjnej producenta danego produktu nie krótszy jednak niż 12 miesięcy. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi w terminach ustalonych przez Zamawiającego. Opóźnienie w usunięciu wad i usterek uprawnia Zamawiającego do tzw. zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:
a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy należy się w tym przypadku tylko wynagrodzenie za faktyczne wykonane roboty.
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez kolejnych 7 dni kalendarzowych,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie,
d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i złożoną ofertą lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. W przypadkach wymienionych w punktach b, c, d Zamawiającemu należy się kara umowna opisana w § 11 ust. 2 pkt. 1. lit. d
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, tj. bez wskazania zastrzeżeń odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec powstania nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z przyczyny której odstąpiono od umowy;
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być użyte przy realizacji innych umów, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest w terminie 14 dni do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
b) odkupienie materiałów i urządzeń wykazywanych przez Wykonawcę o których mowa w ust. 4
c) przyjęcie od Wykonawcy budowy pod swój dozór, po podpisaniu protokołu.

§ 15
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszystkie spory, które wynikły na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 18
Wykaz załączników do umowy:
1) oferta wykonawcy,
7) kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 12.12.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 12.12.2011
Dokument oglądany razy: 3704
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip