Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8

Kłodzko: Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8.


Numer ogłoszenia: 327609 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości , ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8672174, faks 74 8672175.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipksp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) rozbiórka pokrycia dachowego z papy 2) wymiana obróbek blacharskich, 3) wymiana rynien i rur spustowych, 4) wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, 5) docieplenie dwóch połaci dachu z góry i jednej połaci dachu od spodu z wykonaniem sufitu podwieszanego, 6) wymiana instalacji odgromowej, 7) zbicie tynków z kominów i wykonanie nowych tynków, Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 w wysokości do 20 proc. zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale X. SIWZ Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale X. SIWZ Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale X. SIWZ Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale X. SIWZ Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale X. SIWZ Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorysy ofertowe obejmujące zakres zamówienia zgodne z przedmiarem robót (zał. nr 1 do SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej i samorządowej; - wystąpienia przeszkód niezależnych od Wykonawcy, pisemnie potwierdzonych przez Zamawiającego w tym konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5; - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji państwowej i samorządowej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipksp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości. ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości. ul. Szkolna 8. 57-300 Kłodzko.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 12.12.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 12.12.2011
Dokument oglądany razy: 3535
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip