Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kłodzko. 28.12.2011 r.

Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko

Wszyscy Wykonawcy


Przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro pn. Remont dachu na budynku głównym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223. poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne wybrano ofertę firmy:
Firma Remontowo-Budowlana STACH. Ul. Mikołowska 129/52. 40-592 Katowice.
Oferta najkorzystniejsza według kryterium cena: 100 pkt.

2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

3. Oferty odrzucone – brak.

4. Wykonawcy wykluczeni – brak.Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 29.04.2013
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 28.12.2011
Dokument oglądany razy: 2843
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip