INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA / PRAWNEGO OPIEKUNA

06.03.2019

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości orazo przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowychucznia / prawnego opiekuna jest Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8,kod pocztowy 57-300. Czynności w imieniu szkoły wykonuje Dyrektor.Z administratorem można się skontaktować dzwoniąc pod nr 74 867-21-74 lub pisząc na adres e-mail: biuro.ksp@onet.eu.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu danych osobowych ucznia / prawnego opiekuna w zakresie działaniaw Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan wysłać w tej sprawiepytanie do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod.ksp@onet.pl.
3. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa (m.in.: ustawa prawo oświatowe)
b) na podstawie udzielonej zgody (m.in.: zgoda na wykorzystanie wizerunku).
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących naKłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości,
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą byćpodmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych zeSzkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in.: ustawy o krajowym zasobie archiwalnym, ustawy prawo oświatowe).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

(-) DYREKTOR
Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 534
13.08.2020 // www.ksp.klodzko.pl/bip