INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

06.03.2019

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości orazo przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8,
kod pocztowy 57-300. Czynności w imieniu szkoły wykonuje Dyrektor. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem dzwoniąc pod nr 74 867-21-74 lub pisząc na adres e-mail: biuro.ksp@onet.eu.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan wysłać w tej sprawiepytanie do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod.ksp@onet.pl.
3. Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa (m.in.: przepisy podatkowe)
b) zawartych umów cywilnoprawnych,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących naKłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byćpodmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych zeSzkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in.: ustawy o krajowym zasobie archiwalnym, przepisów podatkowych).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


(-) DYREKTOR
Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 618
13.08.2020 // www.ksp.klodzko.pl/bip