bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczoś

06.06.2018

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KŁODZKIEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w KŁODZKU
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w
Kłodzku jest Dyrektor Szkoły.
Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji: 57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8;
E-mail: dyrektor.ksp@onet.eu;
Tel.: 74 867 31 15.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnieo, może się Pani/Pan skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres
E-mail:iod@koptyra.pl;
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadao realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów
oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w
Kłodzku;
2) realizacji umów;
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą byd:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Kłodzką Szkołą Przedsiębiorczości
w Kłodzku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa
w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą byd usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowośd danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeo,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodnośd przetwarzania z obowiązującym prawem,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kłodzkiej Szkoły
Przedsiębiorczości w Kłodzku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Siedziba Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku jest objęta systemem monitoringu. Monitoring
stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeostwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami
zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej
przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją
poszczególnych zadao realizowanych przez Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony
internetowej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku www.ksp.klodzko.pl, bip.ksp.klodzko.pl oraz
dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadania.
Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku

Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 06.06.2018

Dokument oglądany razy: 1039
« inne aktualności