Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Technik informatyk

Krótka informacja na temat zawodu – plik do pobrania:   technik_informatyk (185,4 KiB, 0 hits).

 

12 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pani Mariola Bil, pani Teresa Kloc, pan Ireneusz Basaj i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne, ostatnie już warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

 • „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” – dla przyszłych techników organizacji reklamy oraz
 • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika organizacji reklamy i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić oraz uzyskali informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kłodzku.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus

 

10 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pan Andrzej Biernat i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne warsztaty tematyczne dla uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

 • „Demontaż silnika spalinowego” – dla przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz
 • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika pojazdów samochodowych i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku, ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku, ze Szkoły Podstawowej z Krosnowic oraz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi z Szalejowa Górnego.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus

 

03 grudnia 2018 roku nauczyciel zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku, pan Przemysław Stuglik, poprowadził kolejne warsztaty tematyczne dla przyszłych absolwentów gimnazjum. Warsztaty „Złóż komputer” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Uczestnicy warsztatów w praktyce zgłębiali tajemnice pierwszej kwalifikacji w zawodzie technik informatyk, czyli Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z panem Przemysławem Stuglikiem na temat teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, których uczą się w KSP przyszli technicy informatycy.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus

 

28 listopada 2018 roku odbyły się trzecie w tym roku szkolnym warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Warsztaty „Konfigurowanie serwera i urządzeń w sieci lokalnej” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Natomiast warsztaty „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” kierowaliśmy do przyszłych techników organizacji reklamy. Uczestnicy warsztatów w praktyce poznawali tajniki zawodów, którymi się interesują. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielami zawodu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, panem Mariuszem Litwińskim („Konfigurowanie serwera i urządzeń w sieci lokalnej”) oraz paniami Mariolą Bil i Teresą Kloc („Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera”). Mogli także zobaczyć, w jakich pracowniach uczą się przyszli technicy informatycy i technicy organizacji reklamy.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zarówno uczniom, jak i ich opiekunkom, ale także Dyrektorom szkół, czyli Pani Iwonie BANYŚ, Pani Agnieszce KAWIE, Panu Krzysztofowi SZKUDLARKOWI i Pani Marcie LUTOSŁAWSKIEJ za wyrażenie zgody na udział uczniów w warsztatach.

Rafał Hankus

 

26 listopada 2018 roku odbyły się drugie w tym roku szkolnym warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Warsztaty „Złóż komputer” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Natomiast warsztaty „Demontaż silnika spalinowego” kierowaliśmy do przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz mechaników pojazdów samochodowych. Uczestnicy warsztatów w praktyce poznawali tajniki zawodów, którymi się interesują. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielami zawodu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, panem Przemysławem Stuglikiem („Złóż komputer”) i panem Andrzejem Biernatem („Demontaż silnika spalinowego”). Mogli także zobaczyć, w jakich pracowniach uczą się przyszli technicy informatycy, technicy pojazdów samochodowych i mechanicy pojazdów samochodowych.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zarówno uczniom, jak i ich opiekunkom, ale także Dyrektorom szkół, czyli Pani Iwonie BANYŚ, Pani Agnieszce KAWIE i Panu Krzysztofowi SZKUDLARKOWI za wyrażenie zgody na udział uczniów w warsztatach.

Rafał Hankus

 

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

 

Umiejętności nabyte w trakcie nauki zawodu „technik informatyk”.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 1. posługiwać się komputerami, w tym IBM PC,
 2. posługiwać się systemami operacyjnymi,
 3. pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 4. posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 5. posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 6. dobierać konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 7. posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 8. zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
 9. projektować bazy danych i ich oprogramowanie,
 10. programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 11. stosować dowolny inny powszechnie używany język programowania,
 12. stosować metody programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania,
 13. posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową,
 14. organizować i utrzymywać w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 15. posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 16. właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
 17. wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 18. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe,
 19. działać twórczo, samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz korzystać ze swoich praw,
 20. samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje.

Kwalifikacje, które nabędzie uczeń w wyniku nauki w szkole:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie – czterotygodniowe – praktyki zawodowe. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu, administratorzy baz danych i sieci, projektanci, graficy).

Praca w zawodzie „technik informatyk”.
Zawód technik informatyk jest bardzo poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.
Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawiać się będzie w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukiwać się będzie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

 

Dalsze kształcenie w zawodzie „Informatyk”.

Przykładowe kierunki na Wyższych Uczelniach:

1. Informatyka

   – Inżynieria oprogramowania,
   – Systemy baz danych,
   – Technologie multimedialne i grafika komputerowa,
   – Sieci komputerowe.

2. Telekomunikacja

   – Telekomunikacja mobilna,
   – Sieci teleinformatyczne,
   – Multimedia w telekomunikacji,
   – Teleinformatyczne sieci mobilne,
   – Teleinformatyka i multimedia,
   – Modern telecomunications.

3. Elektronika

   – technologia i urządzenia elektroniczne,
   – radiokomunikacja i telewizja,
   – elektronika przemysłowa,
   – urządzenia komputerowe i informatyczne.

 

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

 

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizacje pod koniec okresu kształcenia w zakresie systemów zarządzania bazami danych, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, administrowania sieciowym.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, serwisowaniu, sprzedaży komputerów oraz sieci komputerowych, teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.

 

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości z sukcesami od wielu lat kształci młodzież w zawodzie technik informatyk. Wykwalifikowana kadra posiada doświadczenie praktyczne i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zgodnie z programem nauczania.
W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane są we współpracy z pracodawcami z terenu powiatu kłodzkiego. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.