Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Technik informatyk

Krótka informacja na temat zawodu – plik do pobrania:   technik_informatyk (185,4 KiB, 0 hits).

 

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

 

Umiejętności nabyte w trakcie nauki zawodu „technik informatyk”.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 1. posługiwać się komputerami, w tym IBM PC,
 2. posługiwać się systemami operacyjnymi,
 3. pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 4. posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 5. posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 6. dobierać konfiguracje sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 7. posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 8. zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
 9. projektować bazy danych i ich oprogramowanie,
 10. programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 11. stosować dowolny inny powszechnie używany język programowania,
 12. stosować metody programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania,
 13. posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową,
 14. organizować i utrzymywać w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 15. posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 16. właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
 17. wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 18. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe,
 19. działać twórczo, samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz korzystać ze swoich praw,
 20. samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje.

Kwalifikacje, które nabędzie uczeń w wyniku nauki w szkole:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie – czterotygodniowe – praktyki zawodowe. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu, administratorzy baz danych i sieci, projektanci, graficy).

Praca w zawodzie „technik informatyk”.
Zawód technik informatyk jest bardzo poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.
Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawiać się będzie w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukiwać się będzie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań.
Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzania informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem informatyzacji gospodarki. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

 

Dalsze kształcenie w zawodzie „Informatyk”.

Przykładowe kierunki na Wyższych Uczelniach:

1. Informatyka

   – Inżynieria oprogramowania,
   – Systemy baz danych,
   – Technologie multimedialne i grafika komputerowa,
   – Sieci komputerowe.

2. Telekomunikacja

   – Telekomunikacja mobilna,
   – Sieci teleinformatyczne,
   – Multimedia w telekomunikacji,
   – Teleinformatyczne sieci mobilne,
   – Teleinformatyka i multimedia,
   – Modern telecomunications.

3. Elektronika

   – technologia i urządzenia elektroniczne,
   – radiokomunikacja i telewizja,
   – elektronika przemysłowa,
   – urządzenia komputerowe i informatyczne.

 

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

 

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizacje pod koniec okresu kształcenia w zakresie systemów zarządzania bazami danych, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, administrowania sieciowym.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, serwisowaniu, sprzedaży komputerów oraz sieci komputerowych, teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.

 

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości z sukcesami od wielu lat kształci młodzież w zawodzie technik informatyk. Wykwalifikowana kadra posiada doświadczenie praktyczne i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zgodnie z programem nauczania.
W klasie trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane są we współpracy z pracodawcami z terenu powiatu kłodzkiego. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła. Zdarza się że podczas praktyk poznają swoich przyszłych pracodawców.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.