Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Regulamin rekrutacji 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie:

 1. Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 2. Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości przeprowadza trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy sporządzenie listy kandydatów w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych, w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się do dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
 3. Do klasy pierwszej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będzie przyjęty do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w pierwszej kolejności.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole w danym zawodzie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz:
   1. plastyki – w przypadku zawodów:
    • technik architektury krajobrazu,
    • technik organizacji reklamy;
   2. informatyki – w przypadku zawodów:
    • technik ekonomista,
    • technik informatyk;
   3. geografii – w przypadku zawodu technik hotelarstwa;
   4. zajęć technicznych – w przypadku zawodów:
    • mechanik pojazdów samochodowych,
    • oddziału wielozawodowego,
    • technik pojazdów samochodowych;
   5. biologii – w przypadku zawodów:
    • kucharz,
    • technik żywienia i usług gastronomicznych;
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
   2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
  1. 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego. Wynik przedstawiony w procentach z:
   1. języka polskiego,
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
   3. matematyki,
   4. przedmiotów przyrodniczych,
   5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

   mnoży się przez 0,2.

  2. 72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
  3. 7 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
  4. Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

   Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (https://www/kuratorium.wroclaw.pl lub pobierz tu:   wykaz (2,0 MiB, 0 hits)).
   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

  5. 3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria te mają jednakową wartość.

 9. Ustala się następujące, minimalne wysokości punktów rekrutacyjnych do poszczególnych typów szkół (tzw. kryteria punktowe):
  1. Technikum – 75 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla zawodu technik ekonomista;
  2. Technikum – 60 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla zawodów:
   1. technik architektury krajobrazu,
   2. technik hotelarstwa,
   3. technik informatyk,
   4. technik organizacji reklamy,
   5. technik pojazdów samochodowych,
   6. technik żywienia i usług gastronomicznych;
  3. Szkoła Branżowa I Stopnia – 10 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla wszystkich zawodów.
 10. Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2017/2018 zawarte są w przepisach wymienionych na początku regulaminu.