Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Matura

Matura 2006 – 2015 w technikum

Sprawdza wiedzę i umiejętności określone w standardach egzaminacyjnych, określonych przez CKE.

MATURA OBOWIĄZKOWA = 5 EGZAMINÓW

Egzaminy ustne: j. polski, j. obcy – bez określania poziomów.

Egzaminy pisemne: j. polski, j. obcy, matematyka – poziom podstawowy.

ZDAĆ MATURĘ = ZALICZYĆ KAŻDY Z 5 EGZAMINÓW NA CO NAJMNIEJ 30%

Egzaminy dodatkowe: od 0 do 6 na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

——————————————————————————————

Egzamin ustny z języka polskiego = prezentacja, na opracowanie której zdający ma 8 miesięcy; egzamin trwa 25 minut (prezentacja oraz odpowiedzi na pytania komisji). Na sali egzaminacyjnej znajduje się 1. zdający.

Zdany egzamin ustny z j. polskiego = uzyskanie co najmniej 6 punktów.

—————————————————————————————–

Egzamin dodatkowy można zdawać na poziomie podstawowym (120 min.) lub rozszerzonym (150 – 180 min. – w zależności od przedmiotu).

„Tradycyjne” formy egzaminów – na przykład.:

– pisemny egzamin z j. polskiego (p. podstawowy) = 1. tekst do „czytania ze zrozumieniem”, „nieokreślona” forma wypracowania,

– egzamin dodatkowy z informatyki (p.r.) = 90 = 150 min.,

– egzamin z j. obcego (p.r.) = 120 = 70 min.

Egzamin dodatkowy z język obcego można zdawać w części ustnej (bez określania poziomu), pisemnej (p. podstawowy lub rozszerzony) lub w obu częściach.

Wyniki egzaminów ustnych odczytywane są w obecności wszystkich zdających w danym dniu.

Matura 2016 w technikum

Sprawdza wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej przez MEN.

MATURA OBOWIĄZKOWA = 6 EGZAMINÓW

Egzaminy ustne: j. polski, j. obcy – bez określania poziomów.

Egzaminy pisemne: j. polski, j. obcy, matematyka – poziom podstawowy

Egzamin pisemny z przedmiotu wybranego – poziom rozszerzony (lub dwujęzyczny).

ZDAĆ MATURĘ = ZALICZYĆ KAŻDY Z 5 EGZAMINÓW  NA CO NAJMNIEJ 30% ORAZ UCZESTNICZYĆ W EGZAMINIE Z PRZEDMIOTU WYBRANEGO

 Egzaminy dodatkowe:  od 0 do 5 na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym (języki obce).

—————————————————————————————–

Egzamin ustny z języka polskiego = zadanie jest losowane na sali egzaminacyjnej, na jego opracowanie zdający ma 15 minut; egzamin trwa 15 minut (monolog zdającego oraz odpowiedzi na pytania komisji. Na sali egzaminacyjnej znajduje się 1. zdający oraz 1. przygotowujący się do egzaminu.

Zdany egzamin ustny z j. polskiego = uzyskanie co najmniej 12 punktów. (NOWE KRYTERIA OCENIANIA)

——————————————————————————————-

Egzamin dodatkowy można zdawać na poziomie rozszerzonym (z reguły 180 min.) lub dwujęzycznym – języki obce.

„Nowe” formy egzaminów – na przykład.:

– pisemny egzamin z j. polskiego (p. podstawowy) = 2. teksty do „czytania ze zrozumieniem”, wypracowanie w formie rozprawki lub obrony tezy interpretacyjnej (NOWE KRYTERIA OCENIANIA).

– egzamin dodatkowy z informatyki (p.r.) = 60 + 150 min.,

– egzamin z j. obcego (p.r.) = 150 min.; na poz. dwujęzycznym = 180 min.

Egzamin dodatkowy z język obcego można zdawać w części pisemnej lub w pisemnej i w ustnej (w obu przypadkach na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

Wyniki egzaminów ustnych odczytywane są – za zgodą zdających –  publicznie lub indywidualnie.                                                    

Oprac. A. Niemiec

Przydatne linki: