Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Stypendia

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen (przynajmniej 4,75) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał przynajmniej 3 miejsce w finałach mistrzostw wojewódzkich organizowanych wyłącznie przez związki sportowe i inne organizacje sportowe zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
  Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do 25 września, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 4. Uczniowski Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” – wnioski do 30 czerwca 2018 roku. Celem PSPK jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i gimnazjów prowadzonych przez Powiat Kłodzki.
 5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 6. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 7. Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego
  Wójt Gminy Kłodzko ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017/2018. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie oraz studenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat. Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnego lub akademickiego wynosi 3 000,00 złotych. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 8a).

  Rozstrzygające jest kryterium dochodowe nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę na jednego członka rodziny (obowiązujące w danym roku kalendarzowym), czyli z kwoty 2 000,00 zł jest to 900,00 zł brutto. Uprawnieni do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są: Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.
  Wszelkich informacji na temat stypendium udziela przewodnicząca kapituły stypendialnej pani Mariola Huzar (dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko): telefonicznie pod numerem 74 8689 207 oraz w formie mailowej dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl. Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.gmina.klodzko.pl, zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego, gdzie znajduje się regulamin programu stypendialnego wraz z wnioskiem do pobrania.
 8. Wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rządowy program „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • technikum.
   W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
   Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
   Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
   Termin na złożenie wniosku zostanie ustalony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Należy pamiętać, że terminy te są wyznaczane na pierwsze dni września danego roku szkolnego.
 9. (ukazało się 12 września 2017 roku) Fundacja Edukacji Międzynarodowej – XVII edycja Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Uczniowie i absolwenci dolnośląskich szkół mogą składać wnioski na kolejny rok. Roczne stypendia, fundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, to wsparcie finansowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień przyzna ponad 50 stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i w zakresie działalności społecznej. Program Stypendialny “zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska.
  Od kandydatów wymagane jest wypełnienie wniosków, dostępnych na stronie internetowej Fundacji. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 15 września 2017 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października.
 10. (ukazało się 13 września 2017 roku) Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa dolnośląskiego – wnioski do 30 września 2017 roku.
 11. http://www.mojestypendium.pl.

Rafał Hankus