Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Stypendia

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
  2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen (przynajmniej 4,75) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał przynajmniej 3 miejsce w finałach mistrzostw wojewódzkich organizowanych wyłącznie przez związki sportowe i inne organizacje sportowe zarejestrowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do 25 września, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
  4. Uczniowski Program Stypendialny Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” – wnioski do 30 czerwca 2019 roku. Celem PSPK jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i gimnazjów prowadzonych przez Powiat Kłodzki.
  5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
  6. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  7. Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko. Wójt Gminy Kłodzko ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2018/2019. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 15 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 8a). Decydujące jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, czyli 945,00 zł. Uprawnieni do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są: Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni. Wszelkich informacji na temat stypendium udziela przewodnicząca kapituły stypendialnej pani Mariola Huzar (dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko), telefonicznie pod numerem 74 8689 207. Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.gmina.klodzko.pl, zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego, gdzie znajduje się regulamin programu stypendialnego wraz z formularzem wniosku do pobrania.
  8. Fundacja Edukacji Międzynarodowej – XVIII edycja Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Nabór wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Na młodych, utalentowanych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 24 września 2018 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2018. Niezbędne warunki: spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu; ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej; miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku; przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.
  9. (ukazało się 12 września 2018 roku) Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa dolnośląskiego – wnioski do 30 września 2018 roku.
  10. http://www.mojestypendium.pl

Rafał Hankus