Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Świetlica

Godziny otwarcia:
7:30 – 15:00

 

Zakres działalności:

1. Przygotowanie młodzieży do udziału w różnorodnych konkursach i olimpiadach,
2. Stwarzanie sprzyjających warunków do nauki i odrabiania lekcji,
3. Opieka nad młodzieżą dojeżdżającą,
4. Organizowanie wyjść do kina, teatru (wystawy),
5. Prowadzenie kroniki szkoły,
6. Prowadzenie zajęć muzycznych,
7. Zajęcia plastyczne,
8. Przygotowanie do konkursów recytatorskich,
9. Przygotowanie do imprez okolicznościowych, apeli, poranków itp…
10. Okolicznościowa dekoracja szkoły,
11. Promocja zdrowego trybu życia (filmy, pogadanki, dyskusje, profilaktyka uzależnień),
12. Okolicznościowe akcje społeczne, charytatywne.

 

Opiekunowie świetlicy:

–  Ewelina Kowal
– Izabela Niemiec
– Katarzyna Satława

 

Regulamin korzystania ze świetlicy

 

 REGULAMIN ŚWIETLICY

I. PODSTAWA PRAWNA

 Regulamin świetlicy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku zwanej dalej Szkołą został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7. 09. 1991 r. o Systemie Oświaty, (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106 poz. 496 z późniejszymi zmianami)
2. Statutu Szkoły z dnia 30 sierpnia 2002r.

 

II. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica zapewnia opiekę uczniom Szkoły

 2. Świetlica prowadzi zajęcia wychowawczo- opiekuńcze pogłębiające zainteresowania uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w ramach działających sekcji:

– muzycznej,

 – szachowej,

 – plastycznej,

 – teatralnej (recytatorskiej),

 – innych.

 3. Świetlica prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień i realizuje program promocji zdrowia.

4. Świetlica przygotowuje i prowadzi uroczystości szkolne, okazjonalne apele, wieczorkii spotkania, turnieje, konkursy, wyjścia do kina i teatru oraz inne według potrzeb.

 5. Świetlica dba o wystrój i bieżące informację w gablotach i gazetkach szkolnych.
 6. Świetlica redaguje i prowadzi Kronikę Szkoły.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opieka i zajęcia w świetlicy prowadzone są pod nadzorem wychowawcy świetlicy.

3. Uczeń ma prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez świetlicę,

 b) uczestniczyć aktywnie w działalności kół zainteresowań,

 c)  odrabiać zajęcia z poszczególnych przedmiotów dydaktycznych w czasie wolnym od zajęć,

 d) wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

4. Uczeń ma obowiązek:

a) dostosować się do poleceń wychowawcy świetlicy,

 b) uczestniczyć aktywnie w zajęciach organizowanych przez świetlicę,

 c) pomagać przy wykonywaniu wszelkich prac na rzecz świetlicy,

 d) dbać o ład i estetykę pomieszczeń świetlicy,

 e) szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy.

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może zostać ukarany na wniosek wychowawcy świetlicy według zasad określonych w Statucie Szkoły.

 6. Uczniowie szczególnie wyróżniający się w pracach prowadzonych przez świetlicę mogą zostać nagrodzeni na wniosek wychowawcy świetlicy.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin świetlicy stanowi integralną część Statutu Szkoły jako załącznik nr 6.
 2. Regulamin niniejszy może zostać zmieniony wg zasad określonych przy jego ustalaniu.
 3. Regulamin zatwierdzono na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2002 r.