Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Projekty

Projekty realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

Projekt edukacyjny „Ogarnij gary” – czas trwania: 17.09.2018r. – 20.12.2018r.

Nieformalna grupa nauczycielek zwana Babeczkami realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Ogarnij gary”. Celem projektu jest promocja zdrowego odżywiania. Grupa Babeczki zorganizuje wiele atrakcji nakłaniających do zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy projektu wezmą udział między innymi w warsztatach zdrowego gotowania, spotkają się z dietetykiem, obejrzą filmy edukacyjne na temat skutków złego odżywiania. Będzie smacznie, zdrowo i wesoło! Autorkami projektu są nauczycielki: Mariola Bil, Małgorzata Puchalska i Renata Tkaczyk.

Odbiorcą projektu może być każdy, komu zależy na zdrowiu. Jednak skupia się on na edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży. Projekt obejmie młodzież z kłodzkich szkół oraz społeczność lokalną w Gminie Kłodzko.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie – Programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), we współpracy Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.

Projekt „Niepodległa i Przedsiębiorcza – Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości”

Projekt edukacyjny w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Główne cele projektu to:

 • popularyzacja największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu biznesu,
 • propagowanie działań przedsiębiorczych związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy,
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości wśród uczniów szkoły.

Program wydarzeń w czasie trwania projektu jest następujący:   program (334,1 KiB, 0 hits)

Plakat informujący o projekcie:   plakat_KSP (6,5 MiB, 0 hits)

Projekt „Wieś bogata w historię – zabytki Jaszkowej Górnej”

Projekt „Wieś bogata w historię – zabytki Jaszkowej Górnej” związany jest z poznaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jego głównym celem jest stworzenie na terenie jednej z najstarszych miejscowości Ziemi Kłodzkiej trasy turystycznej w oparciu o zachowane zabytki oraz gry terenowej (Questu), która poszerzy ofertę turystyczną regionu. Realizować go będzie 10 osobowa nieformalna grupa młodzieży w wieku 16-19 lat „Detektywi przeszłości” pod opieką coacha, historyka i regionalisty, co ma zapewnić rzetelność realizowanych działań, podobnie jak poprzedzająca je szczegółowa kwerenda w dostępnych źródłach. Projekt przyczyni się do kształtowania tożsamości lokalnej uczestników i odbiorców. W ramach jego realizacji zaplanowane zostały różnorodne działania: warsztaty, spotkania, wycieczki. Efektem projektu będą tablice informacyjne, foldery (informacyjny, questowi) i przewodnik po zabytkach Jaszkowej Górnej, które wzbogacą ofertę publikacji regionalnych adresowanych do turystów odwiedzających region.

Projekt Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego – Stawiamy na technologie IT

Celem głównym projektu „CSPK – Stawiamy na technologie IT” jest stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w zakresie informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Powiecie Kłodzkim. Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć z informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych w szkołach poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, w tym również dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawnych). W ramach projektu szkoła otrzymała:

 • 4 nowe pracownie do nauczania informatyki i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk,
 • tablice multimedialne z projektorem, komputerem i drukarką do 4 pracowni matematycznych,
 • tablice multimedialne z projektorem, komputerem i drukarką do pracowni biologicznej i chemicznej.

Projekt filmowy „Lekcja o mediach”

Uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości uczestniczą w ogólnopolskim projekcie filmowym „Lekcja o mediach” realizowanym przez Centrum Edukacji Filmowej. Projekt uzyskał rekomendację rzeczoznawców MEN.

Cele projektu: podniesienie świadomości młodzieży na temat roli Internetu we współczesnym świecie, uzmysłowienie zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, troska o ochronę danych osobowych i zachowanie prywatności w Internecie, rozwijanie umiejętności dokonywania selekcji informacji i ich krytycznej oceny, doskonalenie umiejętności odróżnienia krytyki od hejtu.

Realizacja projektu będzie się odbywać według następującego programu:

 1. Lajk, hejt i globalna wioska.
 2. Jak odnaleźć się w internetowym świecie i zostać sławnym?
 3. Działania w sieci internetowej sprzeczne z prawem.
 4. Ochrona danych osobowych w Internecie.
 5. Social media a anonimowość.
 6. Internetowi twórcy i odbiorcy kultury.
 7. Film pt. „Życie to jest to” – reżyseria Alex de la Iglesia.

„Detektywi Przeszłości”

W ostatnim czasie na terenie jednej z miejscowości Ziemi Kłodzkiej, w Starym Wielisławiu, zakończyła się realizacja dwóch projektów realizowanych przez młodzież z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku: „Detektywi Przeszłości”, pod opieką p. Marka Królikowskiego, nauczyciela historii i regionalisty.

W ramach projektu „Wieś bogata w historię – zabytki Starego Wielisławia”, dofinansowanego grantem w wysokości 10000 zł przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa 2017”, na tzw. dolnej drodze w Starym Wielisławiu (równoległa do drogi powiatowej) została wytyczona ścieżka dydaktyczna „Osiem wieków Starego Wielisławia”. Umieszczone na niej zostały cztery tablice, które przybliżają historię wsi (opracowane w języku polskim, czeskim i niemieckim). Ponadto zostały oznaczone dwa mało znane zabytki: dwór z XVI / XVII w. (Dolny Wielisław) oraz barokowa kapliczka z XVIII w. (centrum wsi). Obudowa merytoryczna ścieżki to: trzy trasy questów – gier terenowych (od Dolnego Wielisławia do centrum, wokół centrum oraz od centrum do Górnego Wielisławia) z pamiątkami dla uczestników, przewodnik po sanktuarium oraz film promujący wieś i jej zabytki.

W ramach projektu „Wielisławski włóczykij – pomniki wielokulturowego dziedzictwa w Starym Wielisławiu”, dofinansowanego grantem w wysokości 4000 zł w ramach programu „Potrafisz Polsko! Pilotaż 2017”, na terenie wsi został wytyczony turystyczny „Szlak pomników małej architektury sakralnej w Starym Wielisławiu”. Po uzyskaniu zgód właścicieli i konserwatora zabytków 12 obiektów, spośród ponad 50 kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie wsi, zostało oznaczonych specjalnymi tabliczkami informacyjnymi przybliżającymi ich historię. Obudowa merytoryczna szlaku to: foldery informacyjne oraz albumy do kolekcjonowania zdjęć 60 wybranych zabytków, przygotowanych w formie naklejek. Przed wjazdem do miejscowości (od strony Kłodzka) umieszczona została ponadto tablica informująca o atrakcjach turystycznych na terenie wsi wraz z mapą.

Zielona klasa w „Czerwonej” – w okresie I 2017 – VI 2017

Projekt zakłada przyrodnicze zagospodarowanie otoczenia szkoły poprzez stworzenie doświadczalnego ogródka szkolnego (zielona klasa), w którym prowadzone będą różnorodne działania o charakterze edukacyjnym i doświadczalnym (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne), związane z hodowlą roślin na potrzeby upiększania terenu szkolnego. Dzięki temu uczniowie będą mogli dokonywać różnych obserwacji biologicznych (co wzbogaci ich wiedzę przyrodniczą i ekologiczną), przeprowadzać badania i eksperymenty biologiczne (np. wpływ nasłonecznienia czy rodzaju gleby na wzrost różnych roślin), nauczyć się rozpoznawać rośliny (tabliczki z nazwami systematycznymi). Zaangażowanie uczniów w zakładanie i pielęgnację ogródka (przygotowanie terenu, zamontowanie niezbędnego wyposażenia itd.), a w dalszej kolejności otoczenia szkoły (m.in. w ramach otwartego konkursu na projekty zagospodarowania skwerów i ich realizację) pozwoli na nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w życiu codziennym. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów (m.in. uświadomi im negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko naturalne: wandalizm, niszczenie szaty roślinnej). Wyhodowane w zielonej klasie rozsady roślin będą wykorzystane do obsadzenia skwerów w terenie przyszkolnym KSP, a w dalszej kolejności przekazywane również innym szkołom, przedszkolom itp. z obszaru Powiatu Kłodzkiego w porozumieniu z władzami samorządowymi.

Zawodowy Dolny Śląsk – w okresie I 2017 – XI 2018

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy. 

Cele projektu:

 • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy;
 • poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu.

Zadania projektowe:

 • Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej.
 • Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).
 • Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
 • Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.
 • Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

Europejskie Kłodzko 3 – lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018 – FRSE, na zasadach ERAMUS+

Projekt zakłada, że w sumie 28 uczniów klas technikum Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości weźmie udział w praktykach zawodowych za granicą. Zorganizowano dwie czterotygodniowe mobilności dla uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie pojadą do Lloret de Mar i Bolonii w grupach po 14 osób. Każdej z grup towarzyszyć będzie opiekun z Polski – obecny w trakcie trwania całej praktyki.

„Polsko-Czeskie Zawodowe Drogowskazy” (realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w okresie od X 2016 – XII 2017

Projekt ma na celu zorganizowanie dwóch branżowych wyjazdów 10-osobowych grup młodzieży z 48 szkół polskich i czeskich do Liberca i Karpacza. W programie fora dyskusyjne z pracodawcami, poznanie warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Czechach, wizyty w zakładach pracy – poznanie warunków zatrudnienia.

„Zapomniane zabytki Ziemi Kłodzkiej. Starków – mała wieś z wielką historią” (finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa” – 10000 zł) w okresie V 2016 – VII 2016

Projekt „Zapomniane zabytki Ziemi Kłodzkiej” ma na celu zorganizowanie w wiosce Starków, k. Kłodzka 3-dniowego obozu wolontariackiego dla 15-osobowej grupy wolontariuszy w wieku 16-19 lat wraz z opiekunem (marzec 2016), którego celem będzie zinwentaryzowanie i udokumentowanie znajdujących się we wsi nieruchomych zbytków kultury materialnej. Obóz poprzedzony będzie szeregiem działań mających na celu przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji działania (warsztaty, konsultacje z konserwatorem zabytków, kwerenda źródłowa, konkurs, itp.) i nawiązaniem trwałej współpracy z władzami lokalnymi (np. wójt, sołtys). Trwałymi efektami projektu będą karty informacyjne zabytku, folder, tablica informacyjna, widokówka, magnes, które udostępnione będą nieodpłatnie członkom społeczności lokalnej oraz turystom i przyczynią się do promocji dziedzictwa kulturowego wsi. Projekt trwający w okresie V – VII 2016 zakończy się spotkaniem podsumowującym w miejscowości, z udziałem zaproszonych gości.

Europejskie Kłodzko 2 – lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 – FRSE, na zasadach ERAMUS+

Projekt zakłada, że w sumie 42 uczniów klas technikum Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości weźmie udział w praktykach zawodowych za granicą. Zorganizowano jedną sześciotygodniową i dwie czterotygodniowe mobilności dla uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie pojadą do Lloret de Mar, Berlina i Bolonii w grupach po odpowiednio 14, 13 i 15 osób. Każdej z grup towarzyszyć będzie opiekun z Polski – obecny w trakcie trwania całej praktyki.

„Stary Wielisław, wieś z historią w tle” (finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym Fundacji BZWBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” – 7000 zł) w okresie IX 2015 – VI 2016

Głównym celem projektu było stworzenie trasy turystycznej w miejscowości Stary Wielisław, koło Kłodzka w oparciu o zachowane obiekty kultury materialnej, dostosowanej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej, a także potrzeb osób niepełnosprawnych, jako propozycji formy spędzania wolnego czasu i promowania turystyki w regionie.

„Stary Wielisław z historią w tle” (finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym „Szkoła w Działaniu” – 500 zł) w okresie IX 2014 – VI 2015

Głównym celem projektu było stworzenie trasy turystycznej w miejscowości Stary Wielisław, k. Kłodzka w oparciu o zachowane obiekty kultury materialnej, dostosowanej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej, jako propozycji formy spędzania wolnego czasu i promowania turystyki w regionie.

Europejskie Kłodzko – lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 – ERASMUS+

42 uczniów klas technikum Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości brało udział w praktykach zawodowych za granicą. Zorganizowano trzy czterotygodniowe mobilności dla uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Z każdego z wyżej wymienionych zawodów za granicę wyjechało po siedem osób. Uczniowie byli w Cork, Berlinie i Bolonii w grupach po 14 osób. Każdej z grup towarzyszył opiekun z Polski – obecny w trakcie trwania całej praktyki.

Celem projektu było podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły oraz zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym. Po zakończeniu praktyki, uczniowie posiadają podwyższone umiejętności zawodowe, a także zauważyli poprawę w swobodnym porozumiewaniu się językiem obcym. Każdy z uczestników, po pozytywnym zakończeniu praktyki, otrzymał certyfikat Europass Mobilność. Ponadto, uczniom przyznano certyfikaty na zakończenie szkolenia językowego, kulturowego i pedagogicznego. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie stali się atrakcyjniejsi na lokalnym rynku pracy, a kadra KSP poznała i lepiej rozumie zasady międzynarodowej współpracy, co w dalszej perspektywie pozwoli na jeszcze lepsze przygotowywanie uczniów do zawodu.

„Akcent.com” (zrealizowany w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Polska-Czechy w okresie od lipca 2013 – kwietnia 2015)

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości była jedną z trzech szkół dolnośląskich (jedyna z Kłodzka) uczestniczącą w projekcie. Projekt podkreśla konieczność zwalczania stereotypów dzięki wzajemnemu poznawaniu języków krajów sąsiadujących. Wspiera mieszkańców pogranicza w nawiązywaniu formalnych i nieformalnych kontaktów przy wyszukiwaniu możliwości współpracy, wyszukiwaniu partnerów projektu, inicjowaniu wspólnych projektów szkół, aby podwyższyć swoje możliwości konkurencyjne na rynku pracy. Działaniem projektu były m.in. warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (styczeń 2014, marzec 2014, kwiecień 2015), których głównym tematem była edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w językach krajów sąsiadujących. W projekcie  został opracowany i wydany nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko-czeskiej i czesko-polskiej służący jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w życiu codziennym, zawierający przysłowia i ich znaczenia, połączenia wyrazowe i homonimy, „zdradliwe słówka”, wyrażenia slangowe młodzieży.

„Podróż przez wieki. Zabytki Ziemi Kłodzkiej jako fragment dziedzictwa kulturowego Europy” (w ramach Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II) – IV – VI 2013

Projekt miał charakter zawodoznawczy (zakładał m.in. doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie rachunkowości i księgowości budżetowej, promowania turystyki regionalnej, kompetencji językowych, obywatelskich oraz informatycznych) i interdyscyplinarny (branże turystyczna, ekonomiczna, informatyczna). Wykorzystane w nim zostały różnorodne metody pracy, w tym również z zakresu edukacji pozaformalnej. Projekt poruszał ponadto problematykę z zakresu kształcenia ogólnego – historia regionu oraz zawodowego – promocja turystyki i regionu. Innowacyjność projektu polegała m.in. na opracowaniu nowej, niespotykanej dotąd formy promocji walorów historycznych i turystycznych Ziemi Kłodzkiej, w szczególności mniej znanych miejsc i zabytków (czterojęzyczne foldery oraz kalendarze), skierowanej nie tylko do społeczności lokalnej, ale także do turystów z kraju i zagranicy odwiedzających region.

„Kłodzko w kadrze” (finansowany z europejskiego programu „Młodzież w Działaniu” – 21500 zł) – inicjatywa młodzieżowa (IX 2013 – IV 2014)

Celem projektu było stworzenie nowej trasy turystycznej i filmograficznej w Kłodzku, poszerzenie wiedzy uczestników i społeczności lokalnej o polskich filmach fabularnych kręconych w mieście, a także zapoznanie się z historią Kłodzka w XX wieku. Podczas jego realizacji zorganizowane zostały warsztaty filmowe i fotograficzne oraz zajęcia terenowe na ulicach Kłodzka, które zostały upamiętnione w filmach. Głównym efektem projektu jest nowa trasa turystyczno-filmograficzna w Kłodzku (banery informacyjne umieszczone zostały na murze klasztoru Franciszkanów w Kłodzku, na ul. Daszyńskiego). Ważniejsze miejsca filmowe (ratusz, sala widowiskowa KCSKiR, budynek LO Chrobry, Twierdza Kłodzka, ul. Spadzista) zostały oznakowane czterojęzycznymi tablicami pamiątkowymi. W projekcie opracowane zostały dwa foldery filmowe (zawierające fotosy oraz autorskie opisy scen kręconych w Kłodzku). Zorganizowany został cykl spotkań i konferencji podsumowujących projekt. W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z reżyserami (Mariusz Pujszo – na zaproszenie uczestników był obecny w Kłodzku, Juliusz Machulski), kompozytorami (Grzegorz Daroń, Jerzy Satanowski), aktorami i producentami filmowymi.

„Lech i Czech, czyli rozmowy o dobrym sąsiedztwie” (finansowany z europejskiego programu „Młodzież w Działaniu” – 24000 zł) – dwustronna, międzynarodowa wymiana młodzieżowa (IX – XII 2012)

Celem projektu było zorganizowanie dwustronnej wymiany dwóch 15-osobowych nieformalnych grup młodzieży z Polski  i Czech (uczniowie współpracujących ze sobą szkół: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości oraz Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou) w Wojciechowicach, k. Kłodzka. Projekt przyczynił się także do pogłębienia wiedzy o historii i kulturze Kotliny Kłodzkiej, która jest integralną częścią Euroregionu Glacensis. Jest to region, w którym przeplątają się ze sobą wpływy różnych kręgów kulturowych. Oprócz działań integracyjnych, zaplanowaliśmy cykl warsztatów, szkoleń i zajęć terenowych (wycieczki po Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej). Efektem projektu było opracowanie dwóch trójjęzycznych folderów (w jęz. polskim, czeskim i angielskim): „100 zwrotów Globtrotera” oraz folderu o zabytkach historycznych okolic Kłodzka i Rychnova. Stworzona została dwujęzyczna polsko-czeska strona internetowa projektu.

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Był on realizowany w latach 2011-2015. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży. Projekt zakładał dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje, oczekiwane przez pracodawców. Zadania projektu, takie jak: wycieczki zawodoznawcze, targi/fora, kursy kwalifikacyjne, projekty zawodoznawcze, staże/praktyki, były realizowane przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w realizację projektu w tym obszarze.
Uczniowie uczestniczyli ponadto w:

 • dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
 • dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,
 • zajęciach z efektywnych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zajęciach z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej,
 • specjalistycznych zajęciach dydaktycznych w nowoczesnych ośrodkach,
 • zajęciach praktycznych w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo – rozwojowych i akademickich.

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Był realizowany w okresie VI 2009 – XII 2010. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) w PRIORYTECIE IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej. Projekt adresowany był do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizujących programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu edukacyjnego oraz podnoszące jakość kształcenia.

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytet 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działanie nr 7.2: „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”. Celem projektu było utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej, mechanicznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy. Liderem Projektu zawiązanego partnerstwa jest Województwo Dolnośląskie, w projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z województwa. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości została doposażona w sprzęt do praktycznej nauki zawodu w branżach hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej i mechanicznej.

„Obiektyw okiem – Pejzaż portretem” (finansowany z europejskiego programu „Młodzież w Działaniu” – 18000 zł) – inicjatywa młodzieżowa (IX – XII 2008)

Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności fotografowania oraz integracji młodzieży pochodzących z różnych środowisk. Podczas jego realizacji przeprowadzone zostały warsztaty, w czasie których uczestnicy zdobyli umiejętności obróbki zdjęć oraz obsługi profesjonalnego aparatu fotograficznego. W czasie trwania projektu zorganizowane zostały zajęcia terenowe na obszarze Powiatu Kłodzkiego. Efektem projektu było zorganizowanie cyklu wystaw fotograficznych, prezentujących prace uczestników, które miały miejsce w kilku wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej. Celem spotkań było również zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej na temat walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu.