Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Projekty

Projekty realizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

Projekt „Znane i mniej znane zabytki kłodzkich wsi”

W okresie od sierpnia do października br. nieformalna grupa młodzieży „Detektywi Przeszłości”, która od 10 lat działa przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pod opieką nauczyciela historii i regionalisty Marka Królikowskiego, realizowała projekt: „Znane i mniej znane zabytki kłodzkich wsi”.

Projekt przybliżył „skarby” wielokulturowego dziedzictwa pięciu wiosek leżących w Gminie Kłodzko: Marcinowa, Romanowa, Żelazna, Ołdrzychowic Kłodzkich oraz Rogówka.

Wspomniane wsie pomimo, że znajdują się w odległości zaledwie 15 km od Kłodzka (centrum kulturalne regionu), są dziś pomijane przez turystów, nieświadomych ich walorów kulturowych. Na ich obszarze znajdują się jednak ciekawe, zabytkowe obiekty architektoniczne (średniowieczna wieża mieszkalna, kościoły, mauzolea, znaczna ilość pomników małej architektury sakralnej, itp.), często o unikatowym w skali regionu charakterze, ale niestety nieznanych bliżej społeczności lokalnej.

Oprócz realizatorów projektu – 5 osobowej nieformalnej grupy młodzieży „Detektywi Przeszłości”, głównymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej (w różnym wieku) oraz odwiedzający region turyści z kraju i zza granicy.

Projekt dofinansowany był z Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa oraz środków budżetu Gminy Kłodzko. Organizacją wspierającą realizację projektu była Fundacja „Razem Możemy Więcej przy Domu Dziecka w Kłodzku”.

Zapraszamy na stronę www projektu:

https://zabytkiklodzkichwsi.pl/projekty/znane-i-mniej-znane-zabytki/

http://www.tvklodzka.pl/kolejne-wsi-gminy-klodzko-opracowane-historycznie/

http://www.tvklodzka.pl/detektywi-przeszlosci-odkrywali-kolejne-zabytki-klodzkich-wsi/

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku otrzymała laptopy zakupione przez Powiat Kłodzki w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Uczniowie KSP korzystali z tych laptopów podczas nauki na odległość (zdalnej).

 

Projekt edukacyjny „Ogarnij gary” – czas trwania: 17.09.2018r. – 20.12.2018r.

Nieformalna grupa nauczycielek zwana Babeczkami realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Ogarnij gary”. Celem projektu jest promocja zdrowego odżywiania. Grupa Babeczki zorganizuje wiele atrakcji nakłaniających do zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy projektu wezmą udział między innymi w warsztatach zdrowego gotowania, spotkają się z dietetykiem, obejrzą filmy edukacyjne na temat skutków złego odżywiania. Będzie smacznie, zdrowo i wesoło! Autorkami projektu są nauczycielki: Mariola Bil, Małgorzata Puchalska i Renata Tkaczyk.

Odbiorcą projektu może być każdy, komu zależy na zdrowiu. Jednak skupia się on na edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży. Projekt obejmie młodzież z kłodzkich szkół oraz społeczność lokalną w Gminie Kłodzko.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie – Programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), we współpracy Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.

Projekt „Niepodległa i Przedsiębiorcza – Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości”

Projekt edukacyjny w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Główne cele projektu to:

 • popularyzacja największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu biznesu,
 • propagowanie działań przedsiębiorczych związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy,
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości wśród uczniów szkoły.

Program wydarzeń w czasie trwania projektu jest następujący:   program (334,1 KiB, 0 hits)

Plakat informujący o projekcie:   plakat_KSP (6,5 MiB, 0 hits)

Projekt „Wieś bogata w historię – zabytki Jaszkowej Górnej”

Projekt „Wieś bogata w historię – zabytki Jaszkowej Górnej” związany jest z poznaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jego głównym celem jest stworzenie na terenie jednej z najstarszych miejscowości Ziemi Kłodzkiej trasy turystycznej w oparciu o zachowane zabytki oraz gry terenowej (Questu), która poszerzy ofertę turystyczną regionu. Realizować go będzie 10 osobowa nieformalna grupa młodzieży w wieku 16-19 lat „Detektywi przeszłości” pod opieką coacha, historyka i regionalisty, co ma zapewnić rzetelność realizowanych działań, podobnie jak poprzedzająca je szczegółowa kwerenda w dostępnych źródłach. Projekt przyczyni się do kształtowania tożsamości lokalnej uczestników i odbiorców. W ramach jego realizacji zaplanowane zostały różnorodne działania: warsztaty, spotkania, wycieczki. Efektem projektu będą tablice informacyjne, foldery (informacyjny, questowi) i przewodnik po zabytkach Jaszkowej Górnej, które wzbogacą ofertę publikacji regionalnych adresowanych do turystów odwiedzających region.

Projekt Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego – Stawiamy na technologie IT

Celem głównym projektu „CSPK – Stawiamy na technologie IT” jest stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w zakresie informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Powiecie Kłodzkim. Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności i skuteczności zajęć z informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych w szkołach poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, w tym również dostosowanych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawnych). W ramach projektu szkoła otrzymała:

 • 4 nowe pracownie do nauczania informatyki i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk,
 • tablice multimedialne z projektorem, komputerem i drukarką do 4 pracowni matematycznych,
 • tablice multimedialne z projektorem, komputerem i drukarką do pracowni biologicznej i chemicznej.

Projekt filmowy „Lekcja o mediach”

Uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości uczestniczą w ogólnopolskim projekcie filmowym „Lekcja o mediach” realizowanym przez Centrum Edukacji Filmowej. Projekt uzyskał rekomendację rzeczoznawców MEN.

Cele projektu: podniesienie świadomości młodzieży na temat roli Internetu we współczesnym świecie, uzmysłowienie zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, troska o ochronę danych osobowych i zachowanie prywatności w Internecie, rozwijanie umiejętności dokonywania selekcji informacji i ich krytycznej oceny, doskonalenie umiejętności odróżnienia krytyki od hejtu.

Realizacja projektu będzie się odbywać według następującego programu:

 1. Lajk, hejt i globalna wioska.
 2. Jak odnaleźć się w internetowym świecie i zostać sławnym?
 3. Działania w sieci internetowej sprzeczne z prawem.
 4. Ochrona danych osobowych w Internecie.
 5. Social media a anonimowość.
 6. Internetowi twórcy i odbiorcy kultury.
 7. Film pt. „Życie to jest to” – reżyseria Alex de la Iglesia.

„Detektywi Przeszłości”

W ostatnim czasie na terenie jednej z miejscowości Ziemi Kłodzkiej, w Starym Wielisławiu, zakończyła się realizacja dwóch projektów realizowanych przez młodzież z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku: „Detektywi Przeszłości”, pod opieką p. Marka Królikowskiego, nauczyciela historii i regionalisty.

W ramach projektu „Wieś bogata w historię – zabytki Starego Wielisławia”, dofinansowanego grantem w wysokości 10000 zł przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa 2017”, na tzw. dolnej drodze w Starym Wielisławiu (równoległa do drogi powiatowej) została wytyczona ścieżka dydaktyczna „Osiem wieków Starego Wielisławia”. Umieszczone na niej zostały cztery tablice, które przybliżają historię wsi (opracowane w języku polskim, czeskim i niemieckim). Ponadto zostały oznaczone dwa mało znane zabytki: dwór z XVI / XVII w. (Dolny Wielisław) oraz barokowa kapliczka z XVIII w. (centrum wsi). Obudowa merytoryczna ścieżki to: trzy trasy questów – gier terenowych (od Dolnego Wielisławia do centrum, wokół centrum oraz od centrum do Górnego Wielisławia) z pamiątkami dla uczestników, przewodnik po sanktuarium oraz film promujący wieś i jej zabytki.

W ramach projektu „Wielisławski włóczykij – pomniki wielokulturowego dziedzictwa w Starym Wielisławiu”, dofinansowanego grantem w wysokości 4000 zł w ramach programu „Potrafisz Polsko! Pilotaż 2017”, na terenie wsi został wytyczony turystyczny „Szlak pomników małej architektury sakralnej w Starym Wielisławiu”. Po uzyskaniu zgód właścicieli i konserwatora zabytków 12 obiektów, spośród ponad 50 kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie wsi, zostało oznaczonych specjalnymi tabliczkami informacyjnymi przybliżającymi ich historię. Obudowa merytoryczna szlaku to: foldery informacyjne oraz albumy do kolekcjonowania zdjęć 60 wybranych zabytków, przygotowanych w formie naklejek. Przed wjazdem do miejscowości (od strony Kłodzka) umieszczona została ponadto tablica informująca o atrakcjach turystycznych na terenie wsi wraz z mapą.

Zielona klasa w „Czerwonej” – w okresie I 2017 – VI 2017

Projekt zakłada przyrodnicze zagospodarowanie otoczenia szkoły poprzez stworzenie doświadczalnego ogródka szkolnego (zielona klasa), w którym prowadzone będą różnorodne działania o charakterze edukacyjnym i doświadczalnym (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne), związane z hodowlą roślin na potrzeby upiększania terenu szkolnego. Dzięki temu uczniowie będą mogli dokonywać różnych obserwacji biologicznych (co wzbogaci ich wiedzę przyrodniczą i ekologiczną), przeprowadzać badania i eksperymenty biologiczne (np. wpływ nasłonecznienia czy rodzaju gleby na wzrost różnych roślin), nauczyć się rozpoznawać rośliny (tabliczki z nazwami systematycznymi). Zaangażowanie uczniów w zakładanie i pielęgnację ogródka (przygotowanie terenu, zamontowanie niezbędnego wyposażenia itd.), a w dalszej kolejności otoczenia szkoły (m.in. w ramach otwartego konkursu na projekty zagospodarowania skwerów i ich realizację) pozwoli na nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w życiu codziennym. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów (m.in. uświadomi im negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko naturalne: wandalizm, niszczenie szaty roślinnej). Wyhodowane w zielonej klasie rozsady roślin będą wykorzystane do obsadzenia skwerów w terenie przyszkolnym KSP, a w dalszej kolejności przekazywane również innym szkołom, przedszkolom itp. z obszaru Powiatu Kłodzkiego w porozumieniu z władzami samorządowymi.

Zawodowy Dolny Śląsk – w okresie I 2017 – XI 2018

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy. 

Cele projektu:

 • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy;
 • poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu.

Zadania projektowe:

 • Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej.
 • Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).
 • Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
 • Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.
 • Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

Europejskie Kłodzko 3 – lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018 – FRSE, na zasadach ERAMUS+

Projekt zakłada, że w sumie 28 uczniów klas technikum Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości weźmie udział w praktykach zawodowych za granicą. Zorganizowano dwie czterotygodniowe mobilności dla uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie pojadą do Lloret de Mar i Bolonii w grupach po 14 osób. Każdej z grup towarzyszyć będzie opiekun z Polski – obecny w trakcie trwania całej praktyki.

„Polsko-Czeskie Zawodowe Drogowskazy” (realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w okresie od X 2016 – XII 2017

Projekt ma na celu zorganizowanie dwóch branżowych wyjazdów 10-osobowych grup młodzieży z 48 szkół polskich i czeskich do Liberca i Karpacza. W programie fora dyskusyjne z pracodawcami, poznanie warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Czechach, wizyty w zakładach pracy – poznanie warunków zatrudnienia.

„Zapomniane zabytki Ziemi Kłodzkiej. Starków – mała wieś z wielką historią” (finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa” – 10000 zł) w okresie V 2016 – VII 2016

Projekt „Zapomniane zabytki Ziemi Kłodzkiej” ma na celu zorganizowanie w wiosce Starków, k. Kłodzka 3-dniowego obozu wolontariackiego dla 15-osobowej grupy wolontariuszy w wieku 16-19 lat wraz z opiekunem (marzec 2016), którego celem będzie zinwentaryzowanie i udokumentowanie znajdujących się we wsi nieruchomych zbytków kultury materialnej. Obóz poprzedzony będzie szeregiem działań mających na celu przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji działania (warsztaty, konsultacje z konserwatorem zabytków, kwerenda źródłowa, konkurs, itp.) i nawiązaniem trwałej współpracy z władzami lokalnymi (np. wójt, sołtys). Trwałymi efektami projektu będą karty informacyjne zabytku, folder, tablica informacyjna, widokówka, magnes, które udostępnione będą nieodpłatnie członkom społeczności lokalnej oraz turystom i przyczynią się do promocji dziedzictwa kulturowego wsi. Projekt trwający w okresie V – VII 2016 zakończy się spotkaniem podsumowującym w miejscowości, z udziałem zaproszonych gości.

Europejskie Kłodzko 2 – lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 – FRSE, na zasadach ERAMUS+

Projekt zakłada, że w sumie 42 uczniów klas technikum Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości weźmie udział w praktykach zawodowych za granicą. Zorganizowano jedną sześciotygodniową i dwie czterotygodniowe mobilności dla uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie pojadą do Lloret de Mar, Berlina i Bolonii w grupach po odpowiednio 14, 13 i 15 osób. Każdej z grup towarzyszyć będzie opiekun z Polski – obecny w trakcie trwania całej praktyki.

„Stary Wielisław, wieś z historią w tle” (finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym Fundacji BZWBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” – 7000 zł) w okresie IX 2015 – VI 2016

Głównym celem projektu było stworzenie trasy turystycznej w miejscowości Stary Wielisław, koło Kłodzka w oparciu o zachowane obiekty kultury materialnej, dostosowanej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej, a także potrzeb osób niepełnosprawnych, jako propozycji formy spędzania wolnego czasu i promowania turystyki w regionie.

„Stary Wielisław z historią w tle” (finansowany ze środków pozyskanych w konkursie grantowym „Szkoła w Działaniu” – 500 zł) w okresie IX 2014 – VI 2015

Głównym celem projektu było stworzenie trasy turystycznej w miejscowości Stary Wielisław, k. Kłodzka w oparciu o zachowane obiekty kultury materialnej, dostosowanej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej, jako propozycji formy spędzania wolnego czasu i promowania turystyki w regionie.

Europejskie Kłodzko – lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 – ERASMUS+

42 uczniów klas technikum Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości brało udział w praktykach zawodowych za granicą. Zorganizowano trzy czterotygodniowe mobilności dla uczniów kształcących się w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik hotelarstwa,
 • technik informatyk,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Z każdego z wyżej wymienionych zawodów za granicę wyjechało po siedem osób. Uczniowie byli w Cork, Berlinie i Bolonii w grupach po 14 osób. Każdej z grup towarzyszył opiekun z Polski – obecny w trakcie trwania całej praktyki.

Celem projektu było podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły oraz zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym. Po zakończeniu praktyki, uczniowie posiadają podwyższone umiejętności zawodowe, a także zauważyli poprawę w swobodnym porozumiewaniu się językiem obcym. Każdy z uczestników, po pozytywnym zakończeniu praktyki, otrzymał certyfikat Europass Mobilność. Ponadto, uczniom przyznano certyfikaty na zakończenie szkolenia językowego, kulturowego i pedagogicznego. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie stali się atrakcyjniejsi na lokalnym rynku pracy, a kadra KSP poznała i lepiej rozumie zasady międzynarodowej współpracy, co w dalszej perspektywie pozwoli na jeszcze lepsze przygotowywanie uczniów do zawodu.

„Akcent.com” (zrealizowany w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Polska-Czechy w okresie od lipca 2013 – kwietnia 2015)

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości była jedną z trzech szkół dolnośląskich (jedyna z Kłodzka) uczestniczącą w projekcie. Projekt podkreśla konieczność zwalczania stereotypów dzięki wzajemnemu poznawaniu języków krajów sąsiadujących. Wspiera mieszkańców pogranicza w nawiązywaniu formalnych i nieformalnych kontaktów przy wyszukiwaniu możliwości współpracy, wyszukiwaniu partnerów projektu, inicjowaniu wspólnych projektów szkół, aby podwyższyć swoje możliwości konkurencyjne na rynku pracy. Działaniem projektu były m.in. warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (styczeń 2014, marzec 2014, kwiecień 2015), których głównym tematem była edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w językach krajów sąsiadujących. W projekcie  został opracowany i wydany nietradycyjny podręcznik komunikacji polsko-czeskiej i czesko-polskiej służący jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w życiu codziennym, zawierający przysłowia i ich znaczenia, połączenia wyrazowe i homonimy, „zdradliwe słówka”, wyrażenia slangowe młodzieży.

„Podróż przez wieki. Zabytki Ziemi Kłodzkiej jako fragment dziedzictwa kulturowego Europy” (w ramach Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II) – IV – VI 2013

Projekt miał charakter zawodoznawczy (zakładał m.in. doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie rachunkowości i księgowości budżetowej, promowania turystyki regionalnej, kompetencji językowych, obywatelskich oraz informatycznych) i interdyscyplinarny (branże turystyczna, ekonomiczna, informatyczna). Wykorzystane w nim zostały różnorodne metody pracy, w tym również z zakresu edukacji pozaformalnej. Projekt poruszał ponadto problematykę z zakresu kształcenia ogólnego – historia regionu oraz zawodowego – promocja turystyki i regionu. Innowacyjność projektu polegała m.in. na opracowaniu nowej, niespotykanej dotąd formy promocji walorów historycznych i turystycznych Ziemi Kłodzkiej, w szczególności mniej znanych miejsc i zabytków (czterojęzyczne foldery oraz kalendarze), skierowanej nie tylko do społeczności lokalnej, ale także do turystów z kraju i zagranicy odwiedzających region.

„Kłodzko w kadrze” (finansowany z europejskiego programu „Młodzież w Działaniu” – 21500 zł) – inicjatywa młodzieżowa (IX 2013 – IV 2014)

Celem projektu było stworzenie nowej trasy turystycznej i filmograficznej w Kłodzku, poszerzenie wiedzy uczestników i społeczności lokalnej o polskich filmach fabularnych kręconych w mieście, a także zapoznanie się z historią Kłodzka w XX wieku. Podczas jego realizacji zorganizowane zostały warsztaty filmowe i fotograficzne oraz zajęcia terenowe na ulicach Kłodzka, które zostały upamiętnione w filmach. Głównym efektem projektu jest nowa trasa turystyczno-filmograficzna w Kłodzku (banery informacyjne umieszczone zostały na murze klasztoru Franciszkanów w Kłodzku, na ul. Daszyńskiego). Ważniejsze miejsca filmowe (ratusz, sala widowiskowa KCSKiR, budynek LO Chrobry, Twierdza Kłodzka, ul. Spadzista) zostały oznakowane czterojęzycznymi tablicami pamiątkowymi. W projekcie opracowane zostały dwa foldery filmowe (zawierające fotosy oraz autorskie opisy scen kręconych w Kłodzku). Zorganizowany został cykl spotkań i konferencji podsumowujących projekt. W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z reżyserami (Mariusz Pujszo – na zaproszenie uczestników był obecny w Kłodzku, Juliusz Machulski), kompozytorami (Grzegorz Daroń, Jerzy Satanowski), aktorami i producentami filmowymi.

„Lech i Czech, czyli rozmowy o dobrym sąsiedztwie” (finansowany z europejskiego programu „Młodzież w Działaniu” – 24000 zł) – dwustronna, międzynarodowa wymiana młodzieżowa (IX – XII 2012)

Celem projektu było zorganizowanie dwustronnej wymiany dwóch 15-osobowych nieformalnych grup młodzieży z Polski  i Czech (uczniowie współpracujących ze sobą szkół: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości oraz Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou) w Wojciechowicach, k. Kłodzka. Projekt przyczynił się także do pogłębienia wiedzy o historii i kulturze Kotliny Kłodzkiej, która jest integralną częścią Euroregionu Glacensis. Jest to region, w którym przeplątają się ze sobą wpływy różnych kręgów kulturowych. Oprócz działań integracyjnych, zaplanowaliśmy cykl warsztatów, szkoleń i zajęć terenowych (wycieczki po Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej). Efektem projektu było opracowanie dwóch trójjęzycznych folderów (w jęz. polskim, czeskim i angielskim): „100 zwrotów Globtrotera” oraz folderu o zabytkach historycznych okolic Kłodzka i Rychnova. Stworzona została dwujęzyczna polsko-czeska strona internetowa projektu.

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Był on realizowany w latach 2011-2015. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży. Projekt zakładał dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje, oczekiwane przez pracodawców. Zadania projektu, takie jak: wycieczki zawodoznawcze, targi/fora, kursy kwalifikacyjne, projekty zawodoznawcze, staże/praktyki, były realizowane przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w realizację projektu w tym obszarze.
Uczniowie uczestniczyli ponadto w:

 • dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
 • dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,
 • zajęciach z efektywnych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zajęciach z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej,
 • specjalistycznych zajęciach dydaktycznych w nowoczesnych ośrodkach,
 • zajęciach praktycznych w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo – rozwojowych i akademickich.

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Był realizowany w okresie VI 2009 – XII 2010. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) w PRIORYTECIE IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej. Projekt adresowany był do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizujących programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu edukacyjnego oraz podnoszące jakość kształcenia.

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytet 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działanie nr 7.2: „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”. Celem projektu było utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektryczno-energetycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej, mechanicznej, mechatroniczno-elektronicznej, samochodowej, poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, zgodny z podstawami kształcenia w zawodach przynależnych do poszczególnych branż oraz wymogami regionalnego rynku pracy. Liderem Projektu zawiązanego partnerstwa jest Województwo Dolnośląskie, w projekcie bierze udział dziewięciu partnerów z województwa. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości została doposażona w sprzęt do praktycznej nauki zawodu w branżach hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej i mechanicznej.

„Obiektyw okiem – Pejzaż portretem” (finansowany z europejskiego programu „Młodzież w Działaniu” – 18000 zł) – inicjatywa młodzieżowa (IX – XII 2008)

Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności fotografowania oraz integracji młodzieży pochodzących z różnych środowisk. Podczas jego realizacji przeprowadzone zostały warsztaty, w czasie których uczestnicy zdobyli umiejętności obróbki zdjęć oraz obsługi profesjonalnego aparatu fotograficznego. W czasie trwania projektu zorganizowane zostały zajęcia terenowe na obszarze Powiatu Kłodzkiego. Efektem projektu było zorganizowanie cyklu wystaw fotograficznych, prezentujących prace uczestników, które miały miejsce w kilku wybranych miejscowościach Kotliny Kłodzkiej. Celem spotkań było również zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej na temat walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu.