Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Statut szkoły

 

STATUT

KŁODZKIEJ SZKOŁY

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYPY SZKÓŁ

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

Prawa ucznia

Obowiązki ucznia

Nagrody

Kary

 ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania uczniów

Zasady klasyfikowania i promowania uczniów

Skala ocen

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 


ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYPY SZKÓŁ

 

1. Zespół szkół nosi nazwę: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości i dalej zwany jest Szkołą.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu Kłodzkiego.
4. Organem nadzorującym Szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą następujące typy szkół z odpowiednimi zawodami:

Nazwa typu szkoły Stosowany skrót Podbudowa Cykl kształcenia Nauczane zawody.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 2 BS I Gimnazjum 3

Zawody:

a) kucharz,

b) mechanik pojazdów samochodowych,

c) wielozawodowa.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 ZSZ Gimnazjum 3

Zawody:

a) kucharz,

b) mechanik pojazdów samochodowych,

c) wielozawodowa,

d) inne.

TECHNIKUM nr 2 T Gimnazjum 4

Zawody:

a) technik architektury krajobrazu,

b) technik ekonomista,

c) technik hotelarstwa,

d) technik informatyk

e) technik obsługi turystycznej,

f) technik organizacji reklamy,

g) technik pojazdów samochodowych,

h) technik żywienia i usług gastronomicznych,

h) inne. 

 

6. W skład Szkoły mogą wchodzić inne typy szkół z innymi specjalnościami i zawodami oraz z innymi cyklami kształcenia niż wymienione w pkt. 5.

6.1. Szkoła prowadzi Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku (ODiDZ), którego działalność określa odrębny statut, zgodny ze statutem Szkoły i właściwymi przepisami szczegółowymi.

7. Szkoła prowadzi internat w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, którego działalność określa regulamin internatu, zgodny ze statutem Szkoły.

8. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, której działalność określa regulamin zgodny ze statutem Szkoły.

9. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, zapewniając zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, której działalność określa regulamin świetlicy, zgodny ze statutem Szkoły.

10. Szkoła może kształcić uczniów w systemie eksternistycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Szkoła może prowadzić działalność kursową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.1 umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania przez ucznia:

a) świadectwa ukończenia Szkoły,

b) świadectwa maturalnego,

c) dyplomu zawodowego,

d) innych kwalifikacji,

1.2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,

1.3. przygotowuje teoretycznie i praktycznie uczniów do wykonywania zawodu poprzez stworzenie uczniom pełnych możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu danego typu szkoły,

1.4. wdraża uczniów do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy oraz kultury,

1.5. kształtuje właściwe cechy osobowe, a w szczególności: uczciwość, sumienność, obowiązkowość, sprawiedliwość, tolerancję w stosunku do drugiego człowieka,

1.6. kształtuje postawy patriotyczne, poprzez wykorzystywanie treści programowych oraz organizowanie, a także obchodzenie uroczystości szkolnych, samorządowych, państwowych, europejskich i światowych,

1.7. rozwija wśród młodzieży przekonanie o konieczności poszanowania przyrody i pogłębiania troski o ochronę środowiska.

2. Szkoła realizuje zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w szczególności w zakresie:

2.1. udzielania uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

i) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

2.2. zadania, o których mowa w pkt. 2.1. są realizowane we współpracy z:

a) pedagogiem szkolnym,

b) psychologiem szkolnym,

c) rodzicami,

d) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

e) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

f) innymi szkołami,

g) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

2.3. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne,

2.4. rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, w konkursach, olimpiadach i innych formach,

2.5. realizowania indywidualnych programów nauczania oraz umożliwiania ukończenia Szkoły w skróconym czasie wg obowiązującej procedury,

2.6. organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz wymagającymi szczególnej opieki wychowawczej i medycznej,

2.7.  wspomagania ucznia w zakresie sytuacji materialnej szczególnie poprzez system stypendialny, opiekę w internacie oraz dożywianie młodzieży w miarę posiadanych środków,

2.8. organizowania działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

3. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami:

3.1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, pełnioną przez nauczycieli prowadzących zajęcia,

3.2. podczas przerw lekcyjnych pełnioną przez nauczycieli dyżurnych,

3.3. w ramach sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami będącymi w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych (materialnych), Szkoła może udzielić pomocy materialnej stałej lub doraźnej, w formie stypendialnej lub innej w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych,

3.4. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział (klasę) szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”, który pełni tę funkcję w zasadzie przez cały cykl kształcenia,

3.5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie poprzez organy przedstawicielskie mogą wnioskować o zmianę nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasowego do Dyrektora Szkoły, który rozstrzyga sprawę.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

 

1. Organami Szkoły są :

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Komitet Rodzicielski (Rada Rodziców),

4) Samorząd Uczniowski

 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:

2.1. kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2.2. sprawuje nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

2.3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,

2.4. decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

2.5. decyduje w sprawach przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom Szkoły,

2.6. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych,

2.7. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań,

2.8. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

2.9. zmienia i wprowadza nowe profile kształcenia zawodowego w porozumieniu z organami: prowadzącym i nadzorującym Szkołę,

2.10. może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wg procedury określonej w rozdziale VI w punkcie 10 niniejszego Statutu,

2.11. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

2.12. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem,

2.13. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz powiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań,

2.14. przedkłada Radzie Pedagogicznej informacje o działalności Szkoły,

2.15. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

2.16. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów,

2.17. stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

2.18. do dnia 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

2.19. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.

3.1. W skład Rady Pedagogicznej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole jako jej pełnoprawni członkowie posiadający prawo głosu.

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawiciele innych organów Szkoły, a także przedstawiciele społeczności szkolnej i pozaszkolnej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

3.2. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje jej przewodniczący, którym jest Dyrektor Szkoły albo powołany przez niego wicedyrektor Szkoły:

3.2.1. podstawową formą pracy Rady Pedagogicznej jest jej konferencja, będąca zebraniem wszystkich jej członków,

3.2.2. konferencję Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący, który także reprezentuje Radę na zewnątrz,

3.2.3. uchwały i wnioski Rady Pedagogicznej ustanawiane są w trakcie jej konferencji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym,

3.2.4. Rada Pedagogiczna może powoływać własne organy wewnętrzne, którymi są:

a) zespoły przedmiotowe nauczycieli realizujące statutowe zadania Szkoły,

b) inne organy, zespoły i komisje w zależności od potrzeb i uchwał Rady Pedagogicznej,

3.2.5. wszystkie konferencje Rady Pedagogicznej są protokołowane,

3.2.6. dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest „Księga protokołów” udostępniana jedynie jej członkom oraz upoważnionym przedstawicielom instytucji państwowych,

3.2.7. członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i nie ujawniania spraw poruszanych w trakcie jej konferencji.

3.3. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje stanowiące:

3.3.1. zatwierdza „Kalendarz roku szkolnego” wraz ze szczegółowym harmonogramem swoich konferencji,

3.3.2. zatwierdza programy rozwoju Szkoły oraz inne dokumenty organizujące pracę Szkoły, w szczególności ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, przedstawiony przez nauczycieli zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,

3.3.3. zatwierdza wyniki klasyfikowania i promowania uczniów,

3.3.4. podejmuje uchwały i wnioski w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3.3.5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3.3.6. podejmuje uchwały o skreśleniu uczniów z list uczniów Szkoły.

3.4. Rada Pedagogiczna opiniuje:

3.4.1. organizację pracy Szkoły,

3.4.2. przydział czynności dla nauczycieli,

3.4.3. projekt planu finansowego Szkoły,

3.4.4. wnioski Dyrektora Szkoły i innych organów w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień jej pracowników,

3.4.5. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału dodatkowych czynności pracownikom Szkoły,

3.4.6. kandydatury na stanowiska kierownicze w Szkole,

3.4.7. wszystkie inne sprawy ważne dla działalności Szkoły.

3.5. Rada Pedagogiczna w zakresie swoich uprawnień i potrzeb może wnioskować o:

a) odwołanie Dyrektora Szkoły z jego funkcji,

b) odwołanie nauczyciela z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej w Szkole,

c) odwołanie nauczyciela ze stanowiska nauczyciela.

3.5.1. Współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły rozpatrując ich wnioski we wszystkich sprawach uczniów i działalności Szkoły,

3.5.2. Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi,

4. W szkole działa Rada Rodziców, która jest organem Szkoły stanowiąca reprezentację rodziców, wybieranych w wyborach przeprowadzanych do 31 października każdego roku, działająca według własnego regulaminu, zgodnego ze statutem Szkoły, który określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów:

4.1. w skład Rady wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

4.2. w wyborach do Rady Rodziców, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,

4.3. do kompetencji Rady Rodziców należą:

4.3.1. występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,

4.3.2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców),

4.3.3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia Szkoły,

4.3.4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

4.3.5.  wnioskowanie zmiany szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

5. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów wobec wszystkich organów Szkoły, nauczycieli i pracowników Szkoły i ma prawo występować we wszystkich sprawach dotyczących ucznia i Szkoły. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność w oparciu o swój regulamin, zgodny ze Statutem Szkoły.
6. W Szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie za zgodą Dyrektora Szkoły w porozumieniu z pozostałymi organami Szkoły.
7. Wszystkie konflikty pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W Szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a) wicedyrektorów w liczbie zależnej od obowiązujących przepisów prawnych,

b) kierownika internatu,

c) kierownika ODiDZ,

8.1. w Szkole mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego Szkołę,

8.2. szczegółowe kompetencje na wszystkich stanowiskach kierowniczych w Szkole określa Dyrektor Szkoły,

8.3. powoływania i odwoływania kandydatów na stanowiska kierownicze dokonuje Dyrektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Szkoła umożliwia współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez:

9.1. spotkania wychowawców klas z rodzicami, przynajmniej cztery w ciągu roku szkolnego, w trakcie których zapoznaje się rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konkretnej klasy oraz regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i innymi regulaminami określającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły,

9.2. konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w celu udzielenia pełnych informacji dotyczących ucznia,

9.3. uzyskiwanie bieżących informacji w sekretariacie uczniowskim,

9.4. możliwość odwołania się poprzez swoje organy przedstawicielskie do organu prowadzącego Szkołę w sprawach dotyczących pracy Szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

1. Kalendarz terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych oraz letnich ustalony jest na podstawie przepisów dotyczących organizacji roku szkolnego na każdy rok szkolny.

2. Podstawą działalności Szkoły jest arkusz organizacyjny Szkoły, opracowywany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły, zawierający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.

3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa), złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych planem nauczania, podstawami programowymi i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonymi do użytku szkolnego, zwanym szkolnym zestawem programów nauczania.

4. Organizację stałych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalonych przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

4.1. podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, blokowym, modułowym i innym,

4.2. godzina lekcyjna trwa 45 minut, a zajęć praktycznych lub praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut,

4.3. w Szkole w poszczególnych oddziałach corocznie może być dokonywany podział na grupy z poszczególnych przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, których nauczanie musi zapewnić bezpieczeństwo, higienę pracy, a także dawać możliwości zachowania poziomu kształcenia, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; podział dokonywany jest z uwzględnieniem bazy Szkoły, kadry nauczycielskiej oraz zgody wydanej przez organ prowadzący Szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4.4. niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia praktyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych i inne, a także koła zainteresowań i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych za zgodą Dyrektora Szkoły, w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych,

4.5. liczba uczestników zajęć fakultatywnych, kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły może liczyć nie mniej niż 15 uczniów w grupie, prowadzonych za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

5. Regulamin praktycznej nauki zawodu

5.1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę.

5.2. Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

5.3. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum także w formie praktyk zawodowych.

5.4. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:

a) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;

b) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

5.5. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

5.6. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5.7. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.

5.8. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

5.9. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

5.10. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

5.11. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, pracodawca może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

5.12. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.

5.13. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

5.14. Praktyczna nauka zawodu uczniów i młodocianych jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów lub młodocianych w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu dopuszczonego do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

5.15. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły lub pracodawca, w porozumieniu z podmiotem przyjmującym odpowiednio uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

5.16. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

5.17. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.

5.18. Umowa określa:

a) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;

b) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;

c) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;

d) listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;

e) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców;

f) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;

g) prawa i obowiązki stron umowy;

h) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu;

i) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.

5.19. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

5.20. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

a) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu

b) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;

c) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;

d) akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej „nauczycielami”.

5.21. Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu:

5.21.1. zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

– stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

– odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,

– pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

– napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

b) wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych;

c) zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;

e) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową;

f) współpracują ze szkołą;

g) powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.

5.22. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele lub osoby wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

5.23. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.

5.24. Praktyki zawodowe organizowane w innych podmiotach są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.

6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia stron za zgodą Dyrektora Szkoły.

7. Szkoła umożliwia uczniom spożycie w higienicznych warunkach co najmniej jednego ciepłego posiłku dziennie w stołówce szkolnej oraz zapewnia pomoc stypendialną:

7.1. odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki ze względów materialnych lub zdrowotnych,

7.2. w szkole działa Komisja stypendialna, powoływana przez Radę Pedagogiczną zajmująca się całokształtem spraw związanych z pomocą stypendialną uczniom; stypendia przyznawane są zarówno z przyczyn materialnych, jak też za osiąganie wysokich wyników edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami stypendialnymi.

8. Szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią:

8.1. biblioteka szkolna stanowi ośrodek informacji i jest pracownią, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie,

8.2. Szkoła, w miarę swoich możliwości finansowych, dąży do systematycznego wzbogacania zasobów biblioteki, także z uwzględnieniem nowych technik medialnych (taśmy wideo, płyty CD, DVD, adresy internetowe i inne), gromadzi także dokumenty dotyczące prawa oświatowego oraz szkolne zestawy programów nauczania,

8.3. z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, a także inne osoby – w tym rodzice uczniów – na zasadach określonych w regulaminie biblioteki,

8.4. szczegółowe zadania biblioteki, jej organizację, warunki lokalowe, zbiory, zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz prawa i obowiązki użytkowników informacji zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej, zgodnym ze Statutem Szkoły.

8.5. Regulamin biblioteki szkolnej w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

8.5.1. Zasady ogólne

a) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

b) Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

c) Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach, również na okres wakacji.

d) Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnynych.

e) W bibliotece należy zachować ciszę.

f) Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

g) Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania książek, sprzętu i wyposażenia biblioteki. Książki należy chronić przed zniszczeniem, zalaniem, podarciem itp.

h) Biblioteka szkolna realizuje zadania o charakterze kulturowym i społecznym poprzez konkursy, akcje, projekty lekcji bibliotecznych lub zajęcia dodatkowe.

i) Celem zajęć bibliotecznych, akcji, projektów prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz promowanie czytelnictwa.

j) Do zadań biblioteki szkolnej należy współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami w celu jak najbardziej efektywnego prowadzenia działań biblioteki.

k) Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem biblioteki szkolnej i przestrzegać go.

8.5.2. Zasady korzystania z wypożyczalni

a) Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko. Nie może ich wypożyczać osobom trzecim.

b) Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni. Wyjątkiem są lektury, która można wypożyczyć na dłuższy okres – odpowiadający przeczytaniu i omówieniu na lekcji. W przypadku nieprzeczytania książki i braku zamówień na daną pozycję, istnieje możliwość prolongaty terminu zwrotu danych materiałów na kolejny okres.

c) Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

d) Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

e) Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub w zamian przekazać inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.

f) Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do bibliotek na 14 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

g) Z wypożyczalni mogą także korzystać uczniowie, którzy chcą odrobić zadania domowe, poczytać książki na miejscu, grać w gry edukacyjne itp.

8.5.3. Zasady korzystania z czytelni

a) Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

b) W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz stanowisk komputerowych.

c) Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

d) Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

e) Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

8.5.4. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

a) Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:

– korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,

– przeglądania programów multimedialnych,

– przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach .

b) Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza w godzinach pracy czytelni.

c) Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych użytkowników, czas korzystania z komputera może ulec wydłużeniu.

d) Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.

e) Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów ani kasować zainstalowanych.

f) Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

h) Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.

i) Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik.

j) Nauczyciel bibliotekarz służy pomocą oraz stwarza warunki potrzebne do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w miarę możliwości technicznych.

8.5.5. Pozostałe

1. Regulamin biblioteki szkolnej obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

2. Kwestie sporne nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor Szkoły.

9. Szkoła posiada świetlicę, która:

9.1. zapewnia opiekę uczniom Szkoły,

9.2. prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pogłębiające zainteresowania uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w ramach sekcji, odzwierciedlających predyspozycje uczniów i możliwości Szkoły,

9.3. przygotowuje i prowadzi uroczystości szkolne oraz okazjonalne apele, wieczorki, spotkania, turnieje, konkursy, wyjścia do kina, teatru i inne,

9.4. dostosowuje wszelką działalność do bieżących potrzeb Szkoły na zasadach określonych w regulaminie świetlicy, zgodnym ze Statutem Szkoły.

10. Szkoła, przy pomocy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wyposaża pracownie komputerowe, w których uczniowie mają dostęp do Internetu, w oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminacje.

11. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia i obiekty:

11.1. sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne z niezbędnym wyposażeniem,

11.2. warsztaty szkolne i internat,

11.3. bibliotekę i świetlicę,

11.4. gabinet medycyny szkolnej i stomatologiczny oraz gabinety pedagoga i psychologa szkolnego,

11.5. sale gimnastyczne i siłownię,

11.6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, jadalnię, bar młodzieżowy, kawiarenkę-sklepik,

11.7. archiwum i szatnie.

12. W Szkole działają związki zawodowe, funkcjonujące według odrębnych przepisów i własnych statutów, współpracujące z organami Szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników: administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1. określają odrębne przepisy.

3. Zespoły Przedmiotowe dokonują wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowują własny program nauczania w danej szkole na cały cykl kształcenia.

4. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także własny program nauczania w danej szkole na cały cykl kształcenia, Zespoły Przedmiotowe przedstawiają Radzie Pedagogicznej.

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, a także jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

5.1. Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, rozumianej jako harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności oraz wychowania w odniesieniu do każdego ucznia.

6. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:

6.1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich zajęć organizowanych przez Szkołę,

6.2. pełnienie dyżurów zgodnie z planem i regulaminem dyżurów,

6.3. podmiotowe traktowanie ucznia, z poszanowaniem jego godności osobistej,

6.4. prawidłową organizację procesu dydaktycznego, a w szczególności:

a) osobiste prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z przydzielonym podziałem godzin,

b) rytmiczną realizację programu nauczania,

c) rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdej formy zajęć edukacyjnych,

d) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych, a także pomaganie w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych,

e) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej,

f) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej, w ścisłym powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, stanowiącym rozdział VII niniejszego Statutu,

g) prowadzenie pracowni przedmiotowej lub klaso-pracowni z wykazaniem właściwej troski o powierzony sprzęt szkolny, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały,

h) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

i) współpracę z rodzicami, Radą Szkoły, środowiskiem wychowawczym uczniów oraz z ich organami przedstawicielskimi,

j) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez:

– samokształcenie,

– udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego,

– udział w formach doskonalenia organizowanych przez władze i instytucje oświatowe,

– stwarzanie przez Dyrektora Szkoły pozamaterialnych warunków, sprzyjających pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe, szczególnie związane z rozwojem Szkoły,

k) systematyczne i aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i jej komisjach,

6.5. nauczyciele zatrudnieni w Szkole mają zagwarantowaną prawem oświatowym możliwość uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy:

7.1. pracą zespołu przedmiotowego kieruje jej przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,

7.2. liczbę i rodzaj zespołów przedmiotowych ustala i zatwierdza Rada Pedagogiczna,

7.3. cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyborów programów nauczania, sposobów ich realizacji i doboru podręczników,

b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

c) opracowanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i diagnozowania efektów kształcenia,

d) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

f) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale (klasie) tworzą zespół, którego zadaniem jest realizacja ustalonego dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu lub w danym zawodzie i rozszerzeniu, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, a także korelacji działań pedagogicznych i wychowawczych.

9. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:

9.1. wspieranie zadań wychowawczych rodziców,

9.2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

9.3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

9.4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

9.5. kreowanie wzorców uczciwości, umiejętności życia z innymi i dla innych.

10. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca w szczególności:

10.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i w miarę możliwości udziela mu pomocy w rozwiązywaniu trudności w nauce oraz w kłopotach osobistych,

10.2.planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i rozrywkowym (np. wycieczki klasowe, wyjścia do kina, muzeum itp.),

10.3.ustala i realizuje treści i formy zajęć tematycznych w ramach godzin z wychowawcą,

10.4.współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,

10.5.udziela indywidualnej opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz potrzebującym pomocy, wspierając ich dążenia i ambicje,

10.6.wspólnie z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, szkolną służbą zdrowia i innymi specjalistami świadczy kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów, a także ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień,

10.7.współpracuje z rodzicami uczniów, utrzymując kontakty indywidualne oraz organizując ustalone spotkania z rodzicami,

10.8.utrzymuje kontakt z wychowawcami internatu, świetlicy szkolnej,

10.9.dba o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły i bada przyczyny opuszczania zajęć szkolnych oraz podejmuje leżące w sferze jego uprawnień i możliwości działania eliminujące nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć,

10.10. udziela uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki i pracy,

10.11. wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy takie, jak:

– prowadzenie dziennika i arkuszy ocen,

– wypisywanie świadectw szkolnych,

– inne, zgodne z poleceniami Dyrektora Szkoły, uchwałami Rady Pedagogicznej i instytucji oświatowych.

11. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli – doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji.

12. Szczegółowe obowiązki nauczyciela określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

1. Prawa i obowiązki ucznia zostały sformułowane na podstawie obowiązujących dokumentów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Ustawy o systemie oświaty.

2. Regulamin rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

2.1. Postępowanie rekrutacyjne do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości przeprowadza trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy sporządzenie listy kandydatów w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych, w szczególności:

2.1.1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2.1.2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2.1.3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2.2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się do dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

2.3. Do klasy pierwszej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, przyjmuje się kandydatów, którzy:

2.3.1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2.3.2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będzie przyjęty do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w pierwszej kolejności.

2.5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole w danym zawodzie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

2.5.1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2.5.2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz:

a. plastyki – w przypadku zawodów:

– technik architektury krajobrazu,

– technik organizacji reklamy;

b. informatyki – w przypadku zawodów:

– technik ekonomista,

– technik informatyk;

c. geografii – w przypadku zawodu technik hotelarstwa;

d. zajęć technicznych – w przypadku zawodów:

– mechanik pojazdów samochodowych,

– oddziału wielozawodowego,

– technik pojazdów samochodowych;

e. biologii – w przypadku zawodów:

– kucharz,

– technik żywienia i usług gastronomicznych;

2.5.3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

2.6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

2.6.1. 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.

2.6.2. 72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2.6.3. 7 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

2.6.4. Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/). W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe gnięcie tego ucznia w tych zawodach.

2.6.5. 3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2.7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

A. wielodzietność rodziny kandydata,

B. niepełnosprawność kandydata,

C. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

D. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

E. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

F. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

G. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

2.9. Ustala się następujące, minimalne wysokości punktów rekrutacyjnych do poszczególnych typów szkół (tzw. kryteria punktowe):

A. Technikum – 75 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla zawodu technik ekonomista;

B. Technikum – 60 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla zawodów:

a. technik architektury krajobrazu,

b. technik hotelarstwa,

c. technik informatyk,

d. technik organizacji reklamy,

e. technik pojazdów samochodowych,

f. technik żywienia i usług gastronomicznych;

C. Branżowa Szkoła I Stopnia – 10 punktów rekrutacyjnych (na 200 możliwych do uzyskania) dla wszystkich zawodów.

2.10. Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zawarte są w odrębnych przepisach.

 Prawa ucznia

3. Uczeń ma prawo do:

3.1. swobody w wyrażaniu swoich myśli i przekonań, z uwzględnieniem dobra innych osób,

3.2. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,

3.3. warunków pobytu na terenie Szkoły zapewniających mu bezpieczeństwo i opiekę wychowawczą oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

3.4. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, z możliwością zapoznania się z programami nauczania,

3.5. uzyskania pełnej informacji dotyczącej statutu Szkoły, wymagań edukacyjnych i zasad oceniania, klasyfikowania oraz promowania,

3.6. jawnej, obiektywnej, umotywowanej i zgodnej z kryteriami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oceny z poszczególnych przedmiotów, wyłącznie za wiadomości i umiejętności oraz odrębnej oceny zachowania,

3.7. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym oraz ochrony własnej godności i jej uszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce,

3.8. korzystania z bazy szkolnej, tzn. pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru i źródeł technologii informacyjnej,

3.9. rozwijania swoich zainteresowań,

4. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i formach zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne (np. centra kształcenia ustawicznego, praktycznego, kluby sportowe, ośrodki i centra kultury, muzea, kina, teatry i inne),

5. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,

5.1. odpoczynku w czasie przerw i dni świątecznych, ferii zimowych i letnich.

 

Obowiązki ucznia

6. Uczeń jest zobowiązany do:

6.1. systematycznego i punktualnego uczęszczania do Szkoły i uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,

6.2. przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte zadania,

6.3. dbania o kulturę słowa oraz estetyczny i schludny wygląd tzn.:

6.3.1. strój ucznia powinien być czysty i estetyczny oraz dostosowany do ogólnie przyjętych norm społecznych,

6.3.2. podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój świąteczny, elegancki,

6.4. przestrzegania zasad kultury współżycia w społeczeństwie,

6.5. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,

6.6. szanowania i wzbogacania tradycji Szkoły,

6.7. podporządkowania się zaleceniom władz szkolnych,

6.8. całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji,

6.9. noszenia strojów i obuwia sportowego na zajęciach wychowania fizycznego i innych promujących Szkołę w uzgodnieniu z Radą Szkoły,

6.10. całkowitego zakazu noszenia biżuterii i ozdób na zajęciach wychowania fizycznego,

6.11. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,

6.12. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów i pracowników Szkoły,

6.13. respektowania zakazu niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu, nieużywania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Szkoły i poza nią,

6.14. informowania nauczycieli lub innych pracowników Szkoły o próbach sprzedaży narkotyków lub innych środków odurzających na terenie placówki,

6.15. usprawiedliwiania nieobecności w Szkole w terminie jednego tygodnia (w przypadku leczenia szpitalnego o nieobecności ucznia zawiadamiają jego rodzice lub opiekunowie),

6.16. przestrzegania wszystkich zawartych w Statucie postanowień, dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz systemu obowiązujących kar i nagród wraz z trybem odwołania od przewidywanych Statutem kar.

 

Nagrody

7. Za wzorową postawę, osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Szkoły uczeń może otrzymać:

7.1. pochwałę wychowawcy klasy,

7.2. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły,

7.3. nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły,

7.4. stypendium Prezesa Rady Ministrów lub inne,

7.5. nagrodę książkową,

7.6. dyplom uznania,

7.7. list gratulacyjny,

7.8. inne.

 

Kary

8. Wobec istniejących zagrożeń dla dobrego wychowania i godności człowieka, a także w poczuciu odpowiedzialności za dobro wszystkich uczniów i społeczności szkolnej, przyjmuje się tryb karania uczniów za naruszanie prawa szkolnego, a w szczególności za:

8.1. zażywanie narkotyków, środków odurzających, spożywanie alkoholu,

8.2. rozprowadzanie i nakłanianie do zakupu środków odurzających,

8.3. agresywne zachowanie, naruszające godność innych,

8.4. zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu drugiej osoby,

8.5. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (np. wulgarne słownictwo, kłamstwa, kradzież, rozbój i inne),

8.6. umyślne uszkodzenie lub kradzież mienia Szkoły, uczniów lub pracowników,

8.7. opuszczenie bez usprawiedliwienia 50 godzin zajęć edukacyjnych w semestrze,

8.8. nieprzestrzeganie zasad estetycznego i schludnego ubioru,

9. Uczeń może zostać ukarany:

9.1. upomnieniem wychowawcy klasy,

9.2. wysłaniem listu informacyjnego do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o naruszeniu przez niego prawa szkolnego,

9.3. obniżeniem oceny zachowania,

9.4. upomnieniem Dyrektora Szkoły,

9.5. naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na wniosek zespołu wychowawczego,

9.6. przeniesieniem do innej szkoły, po uchwale Rady Pedagogicznej i decyzją Dyrektora Szkoły,

9.7. skreśleniem z listy uczniów Szkoły za wykroczenia określone w ust. 8 po uchwale Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora Szkoły,

9.8. zobowiązaniem do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy strat spowodowanych działaniami ucznia określonymi w pkt. 8.5 i 8.6).

10. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów:

10.1. ostrzeżenie ucznia przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego w formie pisemnego zawiadomienia ucznia i jego rodziców lub opiekunów po opuszczeniu 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

10.2. skierowanie wniosku przez wychowawcę do Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

10.3. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

10.4. podjęcie decyzji przez Dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

10.5. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość uzasadnionego odwołania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej wydania poprzez swoje organy przedstawicielskie lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Zasady oceniania uczniów

1. Informacje wstępne:

1.1. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbywa się w oparciu o zasady ustalone Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) zwane dalej Rozporządzeniem,

1.2. ocenianiu podlegają:

1.2.1. – osiągnięcia edukacyjne ucznia,

1.2.2. – zachowanie ucznia,

1.3. wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także na ocenie jego aktywności w procesie edukacyjnym, nauczyciel formułuje ocenę w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę,

1.4. wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

2. Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

2.1. wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

a) wartościowanie postępów ucznia poprzez wskazywanie jego osiągnięć, dokonań i uchybień,

b) motywowanie uczniów do dalszej pracy,

c) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, specjalnych uzdolnieniach i indywidualnych możliwościach uczniów,

d) niesienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

e) wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej,

g) diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia i przyczyn niepowodzeń szkolnych,

h) informowanie o efektywności procesu nauczania,

i) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu,

j) określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wobec przyjętych standardów,

k) upowszechnianie osiągnięć uczniów,

l) ocenę efektywności różnych modeli kształcenia,

2.2. zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

a) zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną,

b) pobudzanie rozwoju myślowego ucznia,

c) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,

d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu,

e) nabywanie umiejętności rozróżnienia pozytywnych i negatywnych zachowań,

f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,

g) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb,

h) bieżąca, śródroczna i roczna ocena poziomu nauczania,

i) systematyczne dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

j) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

k) doskonalenie metod uczenia się, aktywne uczestnictwo uczniów w procesie szkolnego oceniania,

l) modyfikacja celów i programów kształcenia,

m) informowanie rodziców o osiągnięciach, trudnościach, postępach, uzdolnieniach, formach aktywności oraz rozwoju ich dzieci.

3. Zasady i kryteria szkolnego systemu oceniania:

3.1. w roku szkolnym dokonuje się klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) i rocznej. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych. Klasyfikacji rocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu roku szkolnego,

3.2. przedmiotem oceniania postawy ucznia w szkole są:

a) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,

b) wykorzystanie własnych możliwości,

c) aktywność podczas zajęć szkolnych,

d) ilość i jakość wykonywanych prac na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych,

zachowanie,

3.3. kryteria szkolnego oceniania są następujące:

a) wymagania programowe,

b) wkład pracy ucznia,

c) możliwości percepcyjne ucznia.  

4. Formy sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności ucznia:

4.1. odpowiedzi ustne: opowiadanie, opis, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wyciąganie wniosków i formułowanie odpowiedzi do zadań,

4.2. prace pisemne w klasie:

a) sprawdzian bieżący – obejmuje zakresem od l do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych; nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, a czas jego trwania wynosi do 15 minut,

b) sprawdzian – potwierdzony tematycznym wpisem w dzienniku na tydzień przed jego przeprowadzeniem; czas trwania do 45 minut,

c) praca klasowa – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godziny lekcyjne,

4.3. ćwiczenia praktyczne,

4.4. prace domowe:

a) ćwiczenia i zadania,

b) notatki,

c) referat – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,

d) wypracowanie literackie,

e) wykonanie pomocy dydaktycznych,

4.5. pozostałe formy sprawdzania i oceniania określone są szczegółowo w „przedmiotowych systemach oceniania”, ustalonych przez poszczególne zespoły przedmiotowe.

5. Częstotliwość oceniania:

5.1. w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace pisemne w formie pracy klasowej lub sprawdzianu,

5.2. w ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub sprawdzian,

5.3. zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbywać na prośbę uczniów i w porozumieniu z nauczycielem, z zastrzeżeniem braku wymagalności terminów, o których mowa pkt. 5.l. i 5.2.,

5.4. częstotliwość oceniania aktywności jest zawarta w przedmiotowym systemie oceniania,

5.5. każdy zespół przedmiotowy jest zobowiązany do opracowania przedmiotowego systemu oceniania, zawierającego kryteria i wymagania edukacyjne i zapoznania z nimi uczniów,

5.6. z każdego przedmiotu dopuszcza się jednorazowo w semestrze sytuację, w której uczeń może nie być przygotowany do zajęć edukacyjnych, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym,

5.7. pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu.

6. Terminy oddawania sprawdzonych prac:

6.1. sprawdzian bieżący do jednego tygodnia,

6.2. praca klasowa i sprawdziany do dwóch tygodni.

7. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania:

7.1. formułowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

7.2. określenie kryteriów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

7.3. informowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć w trakcie początkowych zajęć z danego przedmiotu, a rodziców uczniów (prawnych opiekunów) w czasie zebrań organizowanych na początku każdego roku szkolnego,

7.4. informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych) i warunkach oraz trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – informacja ta powinna być przekazana nie później niż dwa tygodnie przed ostateczną klasyfikacją roczną (semestralną), w formie ustnej w czasie lekcji i zebrań z rodzicami,

7.5. ustalanie ocen bieżących, klasyfikacyjnych, rocznych (semestralnych) i egzaminacyjnych,

7.6. zapisanie w dzienniku lekcyjnym ustalonej przez siebie oceny śródrocznej i rocznej (semestralnej), najpóźniej na 3 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. 7. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o osiągnięciach edukacyjnych:

8.1. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o statutowych zasadach oceniania bieżącego, klasyfikacji śródrocznej i rocznej (semestralnej), o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

8.2. każdy z rodziców (prawnych opiekunów) otrzymuje na pierwszym zebraniu informacje o ogólnych wymaganiach edukacyjnych, stosowanych kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,

8.3. nauczyciel podczas lekcji organizacyjnej z danego przedmiotu informuje uczniów o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu, kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej oraz o zasadach bhp podczas zajęć,

8.4. kontakty nauczyciela, wychowawcy z rodzicami odbywają się w następujących formach:

a) jako kontakty bezpośrednie na zebraniach ogólnoszkolnych i zebraniach klasowych, organizowanych przynajmniej dwa razy w semestrze, a w szczególnych przypadkach jako zapowiedziana wizyta w domu ucznia,

b) kontakty pośrednie w postaci rozmowy telefonicznej lub internetowej poprzez stronę ksp.klodzko.pl,

c) w drodze korespondencji listownej lub adnotacji w zeszycie przedmiotowym.

 

Zasady klasyfikowania i promowania uczniów.

9. Informacje ogólne:

9.1. klasyfikacja śródroczna i roczna (semestralna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,

9.2. klasyfikowanie roczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii letnich,

9.3. oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem określonym w punkcie 22. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania,

9.4. ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia,

9.5. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.6. ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły przez uczniów, z zastrzeżeniem określonym

9.7. dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu ocenę ustala:

a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyki, kierownik praktycznej nauki zawodu, nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.

b) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu,

9.8. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną). Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną,

9.9. jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła może stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków, gdy pozwolą na to jej warunki kadrowe i finansowe,

9.10. nauczyciel ma obowiązek, na podstawie opinii uprawnionej poradni psychologiczno- pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

9.11. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel ocenia także indywidualny wkład pracy ucznia,

9.12. uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pisemnej opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach; w takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis „zwolniony”,

9.13. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły; w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”,

9.14. uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a także może być promowany warunkowo zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 22,14. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

9.15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9.15, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9.16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9.15, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

9.17. Uczeń, realizujący obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.18. uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

9.19. uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt.9.19, uzyskał z ocenianych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Zapisy ust.9.16-9.18 stosuje się odpowiednio.

 

Skala ocen

10. Oceny dzielą się na:

10.1. bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia, wynikających ze zrealizowanej części zajęć edukacyjnych,

10.2. śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, a także ustalenie oceny zachowania,

10.3. roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania. Oceny roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen oraz protokołów egzaminacyjnych – słownie i w pełnym brzmieniu.

11. Oceny bieżące, klasyfikacyjne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu według skali określonej Rozporządzeniem w § 9 1. Przy ustalaniu oceny bieżącej nauczyciel może rozszerzyć oceny dodatkowo o znaki „+” lub „–” .

12. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

 

12.1 Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 12 lp. 1–5.

12.2 Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 12 lp. 6.

 

13. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen wyrażonych w stopniach:

a) stopień celujący (6) – otrzymuje uczeń, który :

– posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści nauczania przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z wykorzystaniem różnych dziedzin wiedzy,

– proponuje rozwiązania nietypowe, a także wykraczające poza program nauczania tej klasy,

– osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,

b) stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który :

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

– stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c) stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który :

– opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

– poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d) stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który :

– opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

– rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

e) stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który:

– w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

– rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, zadania o niewielkim stopniu trudności,

f) stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który :

– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową z danego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

– nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

14. Zasady ustalania ocen:

14.1. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),

14.2. ocena będąca wynikiem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych – ocena ta nie powinna być wystawiona wyłącznie na podstawie ocen z prac pisemnych,

14.3. ocenę śródroczną i roczną wystawia się z przynajmniej dwóch ocen bieżących,

14.4. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu uczniowie, a także, w miarę życzeń, ich rodzice (prawni opiekunowie),

14.5. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez odniesienie jej do kryteriów określonych w WSO,  

14.6. nauczyciele zwracają pisemne prace uczniom lub przechowują je nie krócej niż do końca danego roku szkolnego,

14.7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

14.8. przy ustalaniu oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów kształcących w zawodzie, obok wiedzy i umiejętności zawodowych należy brać pod uwagę postawy uczniów i nawyki szczególnie istotne dla kwalifikacji w danym zawodzie.

14.9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

15. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, według skali określonej Rozporządzeniem w § 13 2, zgodnie z następującymi wymaganiami dotyczącymi:

15.1. stopnia udziału ucznia w życiu klasy i szkoły, a w szczególności:

 • sumienności w nauce i wykonywaniu wszystkich powierzonych uczniowi obowiązków,
 • systematyczności i punktualności w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
 • dbałości o mienie szkolne,
 • inicjowania i wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 • udziału w przygotowywaniu imprez ogólnoszkolnych i klasowych,
 • udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz godnym reprezentowaniu szkoły i promowaniu jej osiągnięć,

15.2. stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego tj.:

 • dbałości o kulturę słowa i zachowania w szkole i poza nią,
 • dbałości o honor i tradycje szkoły,
 • dbałości o wygląd, higienę osobistą i estetykę otoczenia,
 • przestrzegania zakazów dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków,
 • dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,
 • kierowania się zasadą uczciwości w codziennym postępowaniu i reagowaniu na wszelkie zło,
 • w sposobie bycia nie naruszającym godności własnej i innych ludzi.
 • okazywanie szacunku innym osobom,

15.3. zachowania w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • jakiekolwiek użycie telefonu komórkowego lub umieszczenie w uszach słuchawek odtwarzacza muzyki zapisane w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej ocen zachowania – powoduje obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną ocenę,
 • spożywanie posiłków, picie napojów, żucie gumy lub wnoszenie do pomieszczenia okryć wierzchnich – za trzykrotny wpis w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej ocen zachowania – obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną ocenę,

16. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

18. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:

a) wzorowe zachowanie – otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje się wzorową frekwencją,
 • przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
 • bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • reprezentuje szkołę w mieście i regionie,
 • pełni funkcje w samorządzie uczniowskim,
 • czynnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez klasowych lub ogólnoszkolnych,
 • jest taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa,
 • jest stosownie ubrany i dba o swój wygląd,
 • dotrzymuje ustalonych terminów,
 • szanuje prawa innych,
 • nie ma żadnych nałogów i uzależnień,
 • rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,

b) bardzo dobre zachowanie – otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje się bardzo dobrą frekwencją,
 • przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
 • bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego,
 • dba o kulturę słowa,
 • z własnej inicjatywy dba o czystość i estetykę szkoły,
 • rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
 • szanuje prawa innych,

c) dobre zachowanie – otrzymuje uczeń, który :

 • wykazuje się dobrą frekwencją,
 • przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
 • jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
 • nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
 • z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej,
 • dba o czystość i estetykę szkoły,
 • zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
 • szanuje prawa innych,

d) poprawne zachowanie – otrzymuje uczeń, który :

 • wykazuje się zadowalającą frekwencją,
 • przestrzega na ogół postanowień prawa szkolnego,
 • czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace,
 • nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
 • nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce,
 • czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
 • nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,
 • nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,

e) nieodpowiednie zachowanie – otrzymuje uczeń, który :

 • narusza postanowienia Statutu Szkoły i innych szkolnych regulaminów,
 • uchyla się od obowiązku szkolnego opuszczając powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, a w przypadku kursów organizowanych przez ODiDZ – powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
 • ma nieodpowiedni stosunek do nauki,
 • jest nietaktowny, utrudnia prowadzenie zajęć,
 • jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
 • nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
 • nie szanuje mienia swojego i innych,
 • zdarza mu się odnosić z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

f) naganne zachowanie – otrzymuje uczeń, który:

 • wchodzi w kolizję z prawem,
 • świadomie lekceważy i narusza postanowienia prawa szkolnego,
 • jest agresywny i wulgarny,
 • nie przestrzega zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu albo przyjmuje narkotyki lub je rozprowadza,
 • świadomie stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych,
 • rozmyślnie niszczy mienie szkolne, publiczne lub prywatne,
 • przywłaszcza sobie cudzą własność,
 • narusza godność i nietykalność innych osób,
 • agresywnie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
 • uchyla się od obowiązku szkolnego, opuszczając powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, a w przypadku kursów organizowanych przez ODiDZ – powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych.

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 24.

20. Terminy powiadamiania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach:

20.1. na co najmniej 7 dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ustnie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,

20.2. na co najmniej 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a w przypadku kursów organizowanych przez ODiDZ na 1 tydzień przed zakończeniem kursu poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Informację tę należy przekazać w formie ustnej w trakcie lekcji lub zebrań z rodzicami, a w szczególnych przypadkach w formie pisemnej.

21. Procedura wyznaczenia i przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:

21.1.uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,

21.2.egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

a) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

b) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

21.3.w przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub gdy realizował, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, może składać egzamin klasyfikacyjny:

a) termin egzaminu ustala Dyrektor lub Wicedyrektor w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

b) zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel przedmiotu,

c) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,

d) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,

e) ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 24,

f) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 19.2.c),

– termin egzaminu,

– zadania egzaminacyjne,

– wynik egzaminu oraz uzyskane oceny;

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

21.4.w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”,

21.5.uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem omówionym w pkt. 24,

21.6.w przypadku, gdy uczeń nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny może wyznaczyć wyłącznie Rada Pedagogiczna w drodze uchwały, na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy i nauczyciela przedmiotu,

21.7.egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład komisji wchodzą:

1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

 

21.8.egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który przechodzi z innej szkoły :

a) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania,

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),

c) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,

d) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą:

1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

e) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,

f) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

– termin egzaminu klasyfikacyjnego;

– imię i nazwisko ucznia;

– zadania egzaminacyjne;

– ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

21.9. w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

21.10. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym warunek nauki poza szkołą, przechodzącym z innej szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

21.11. uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych lub z praktyki zawodowej z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności powinien odbyć zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy w celu ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,

a) czas trwania i organizację tych zajęć ustala właściwy wicedyrektor i/lub pracodawca,

b) zajęcia te mogą być organizowane także w czasie ferii i przerw świątecznych.

22. Procedura wyznaczania i przeprowadzania egzaminów poprawkowych:

22.1. uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć,

22.2. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej,

22.3. egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

22.4. w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych

22.5. zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel i przekazuje uczniowi na piśmie najpóźniej w dniu zakończenia rocznych (semestralnych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

22.6. termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego,

22.7. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły; w skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

22.8. pytania egzaminacyjne do egzaminu poprawkowego opracowuje egzaminator i przedkłada je przewodniczącemu komisji najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Przygotowanie, przekazanie i przechowywanie pytań odbywać się musi z zachowaniem zasady poufności,

22.9. w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych,

22.10. ocenę z egzaminu ustala komisja egzaminacyjna. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 24,

22.11. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

– nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

– termin egzaminu poprawkowego;

– imię i nazwisko ucznia;

– zadania egzaminacyjne;

– ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

22.12.uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. Pisemną prośbę o wyznaczenie terminu dodatkowego wraz z określeniem przyczyn nieobecności składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora Szkoły,

22.13.uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji (nie kończy szkoły) i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 22.14,

22.14.uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym),

22.15.w sprawach dotyczących egzaminu poprawkowego nie objętych ustaleniami zawartymi w pkt. 24. stosuje się właściwe ustalenia zawarte w Rozporządzeniu.

23. Terminarz klasyfikowania i promowania:

23.1. klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, po pierwszym semestrze, który kończy się przed feriami zimowymi,

23.2. oceny śródroczne i roczne (semestralne), wystawione przez nauczycieli zgodnie z trybem ich ustalania są ostateczne, z zastrzeżeniem pkt.22.,

23.3. informację o przewidywanych ocenach rocznych podają uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a za ich pośrednictwem rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

23.4. termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły,

23.5. egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich,

23.6. usprawiedliwiona nieobecność ucznia na egzaminie poprawkowym lub klasyfikacyjnym wymaga udokumentowania. Decyzję o wyznaczeniu powtórnego egzaminu podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej i wychowawcą ucznia.

24. Procedura wnoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych:

24.1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemne zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,

24.2. zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

24.3. w przypadku uznania zasadności zgłoszonego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt. 24.l. Dyrektor Szkoły powołuje komisję:

a) do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 24.1,

b) do ustalenia rocznej oceny zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

24.4. w skład komisji, o której mowa w pkt. 24.3. a) wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

d) nauczyciel, o którym mowa w ust. 24.4 pkt b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

24.5. w skład komisji o której mowa w pkt. 24.3. b) wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców,

24.6. komisja, o której mowa w ust. 24.5, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

24.7. z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 24.5, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

– termin posiedzenia komisji;

– imię i nazwisko ucznia;

– wynik głosowania;

– ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

24.8. ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 22.1.,

24.8.1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

d) imię i nazwisko ucznia;

e) zadania sprawdzające;

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

24.8.2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego

24.8.3. Protokoły, o których mowa w ust. 24.7 i 24.9.1, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

24.9. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 24.3.a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,

24.10. przepisy pkt. 22. (24.1.-24.8.) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości używa okrągłych pieczęci urzędowych właściwych dla odpowiednich typów szkół wchodzących w jej skład, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na świadectwach szkolnych, arkuszach ocen i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę dotyczących poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Szkoły używa się pieczęci (podłużnych), które zawierają nazwę zespołu i nazwę typu szkoły.

3. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał Szkoły.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Podstawę prawną Statutu stanowią:

6.1. Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zwana Ustawą,

6.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami),

6.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) zwane dalej Rozporządzeniem.

6.4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.1626 oraz Dz.U.2015.1183).

6.5. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2017 r.

7. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r.

 

Statut zatwierdził

Wicedyrektor Szkoły

 mgr Ireneusz Ręczkowski