Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości http://ksp.klodzko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak wersji kontrastowej;

powody wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego z uwagi na wyoknanie nowej strony internetowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony, [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [0] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Rafał Hankus,
adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
telefon kontaktowy: 74 867 21 74.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Działalność Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości jest prowadzona w 4 budynkach zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 8, 57-300 Kłodzko. Główny budynek szkoły posiada 5 kondygnacji, budynek B – 2 kondygnacje, budynek B1 (sala gimnastyczna) – budynek parterowy bez barier, budynek D (sala gimnastyczna 2) – budynek parterowy z poziomem -1. Budynki ze względu na ich wiek (przedwojenne lub budowane w latach 60-tych) nie są wyposażone w windy, szkoła nie posiada na wyposażeniu schodołazów. Szkolne toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.