OPIS ZAWODU

Technik reklamy - plakat

 1. Zawód technik reklamy posiada symbol cyfrowy zawodu 333907. Zawód branży poligraficznej (PGF).
 2. W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.
 3. Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie zaplanowano dla kwalifikacji: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego – po IV klasie, dla kwalifikacji PGF.08. Zarządza nie kampanią reklamową – pod koniec pierwszego semestru klasy V.
 4. Zadania zawodowe technika reklamy obejmują: technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe tworzy plan mediowy, bada skuteczność i efektywność reklamy.
 5. Technik reklamy będzie współpracować z różnymi osobami. Powinien potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem, dlatego pracownik branży reklamowej musi posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie. W pracy niezbędne będą umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym 4 świecie. W pracy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w Internecie. Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym miejscem wykonywania pracy będą pomieszczenia biurowe, ale konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami pracującymi nad projektem reklamowym wymagać będzie częstego przemieszczania się.

PRZEDMIOTY

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy reklamy
 • Marketing w reklamie
 • Tworzenie przekazu reklamowego
 • Język obcy zawodowy
 • Public relations
 • Psychologia reklamy
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Prawo w reklamie
 • Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE:

 • Zajęcia artystyczne – pracownia plastyczna
 • Realizowanie kampanii reklamowej
 • Badanie skuteczności reklamy
 • Projektowanie reklamy
 • Pracownia sprzedaży reklamy
 • Techniki wytwarzania przekazu reklamowego
 • Grafika komputerowa
 • Praktyka zawodowa

KWALIFIKACJE

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

CELE KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia zawodowego technika reklamy jest przygotowanie uczących się do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:

a) przygotowania elementów strategii reklamowej,
b) przygotowania elementów kreacji reklamowej,
c) produkcji reklamy;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

a) planowania kampanii reklamowej,
b) organizowania sprzedaży reklamowej,
c) realizowania kampanii reklamowej,
d) badania przekazu reklamowego

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji PGF.07. WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO
Absolwent będzie potrafił:

– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
– określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
– stworzyć przekaz reklamowy,
– stworzyć reklamę,
– wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją,
– zarządzać procesem tworzenia reklamy,
– współpracować w zespole tworzącym reklamę,
– wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
– zarządzać małymi zespołami,
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
– aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
– wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
– określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

W zakresie kwalifikacji PGF.08. ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ
Absolwent będzie potrafił:

– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
– określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
– zarządzać procesem tworzenia reklamy,
– współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
– wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,
– wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
– opracować strategię komunikacji marki,
– opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
– wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
– sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
– organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określać zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosować środki techniczne i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych,
– aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
– wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy,
– stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
– zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
– planować i realizować badania reklamy,
– określać warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce,
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

Technik reklamy ma możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych;
 • agencjach public relations;
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu;
 • agencjach scenariuszowych;
 • studiach graficznych;
 • studiach produkcyjnych;
 • agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.