W sali obrad starostwa powiatowego w Kłodzku, Maciej Awiżeń– Starosta Kłodzki oraz Ewa Piszczek – dyrektor Wydziału Oświaty, wręczyli doroczne nagrody starosty dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników ze szkół i placówek edukacyjnych powiatu kłodzkiego. Starosta złożył wszystkim nagrodzonym podziękowania za ogromny wkład pracy, profesjonalizm oraz serdeczne gratulacje w imieniu całego Zarządu Powiatu Kłodzkiego. W tym roku nagrodą zostało uhonorowanych 17 osób. Nagrodę Starosty przyznaje się pracownikom, którzy systematycznie wyróżniają się w realizacji statutowych zadań placówki.


Nagrodę przyznaję się za m.in.:

- wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników,
- wysoką jakość swojej pracy poprzez systematyczne podnoszenie poziomu swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej,
- skuteczne współpracowanie ze środowiskiem placówki w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,
- wdrażanie działań innowacyjnych i nowatorskich,
- publikowanie materiałów dotyczących różnych aspektów reformy systemu edukacji w formie broszur, skryptów, książek lub innej,
- skuteczne kierowanie zespołem nauczycielskim, problemowo-zadaniowym, przedmiotowym lub
wychowawczym,
- skuteczne podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu wspomagania statutowej działalności placówki,
- inicjowanie ciekawych pomysłów prowadzących do niekonwencjonalnych rozwiązań służących
podnoszeniu jakości pracy placówki,
- skuteczne wykorzystywanie posiadanej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy placówki,


W tym roku Nagrodę Starosty Kłodzkiego otrzymali:

DYREKTORZY:

Dagmara Szymańska Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
Renata Szymańska Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie
Bożena Włodarczyk Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdrój
Magdalena Zaremba Powiatowe Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne
Robert Zynkowski Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
Agata Hryciuk Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie wicedyrektor


NAUCZYCIELE:

Konrad Kałwak Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
Arkadiusz Witkowski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej
Katarzyna Jakubowska I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
Izabela Warzecha I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
Joanna Biesiadecka Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości - nauczyciel i zastępca kierownika w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości  
Ireneusz Basaj Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku
Monika Noga Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku -nauczyciel
Elżbieta Kulas Powiatowe Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne w Kłodzku
Agnieszka Kruszyńska Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Kłodzku
Marta Szymańska- Soroko Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku
Zbigniew Biliński Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!